هیات امنا
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


دکتر جواد فیض

جواد فیض

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی برق
رتبه علمی: استاد


حاج آقا نجف آقازاده

نجف آقازاده

مدرک تحصیلی: معادل دکتری
رشته تحصیلی: فقه اصول، کلام، ادبیات عرب
رتبه علمی: استادیار


سید علی میلانی حسینی

سید علی میلانی حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
رتبه علمی: مربی


دکتر سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: حقوق بین الملل
رتبه علمی: استاد


دکتر علیرضا طلایی

علیرضا طلایی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: کشاورزی، علوم گیاهی
رتبه علمی: استاد


دکتر جمشید منظوری لشگر

جمشید منظوری لشگر

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
رتبه علمی: استاد


دکتر سید جواد انگجی

سید جواد انگجی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: کشاورزی
رتبه علمی: استادیار


دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

مهدی قاسمی کاکرودی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: سرامیک
رتبه علمی: استاد


دکتر محمدعلی حسین پورفیضی

محمدعلی حسین پورفیضی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: رادیوبیولوژی
رتبه علمی: استاد
UCNA