گروههای آموزشی

 

  


مدیر گروه ارتباط تصویری

 

 

خانم عابدی


 


 


 

مدیر گروه مهندسی معماری

 
 


خانم کهنموئی

  

 


مدیر گروه کامپیوتر

 

 

آقای دکتر صمدزمینی

  

 

 

مدیر گروه مترجمی زبان

 


خانم انورحقیقی

 
 


مدیر گروه مدیریت

 

 

آقای دکتر ستاری

  

 

 

مدیر گروه حسابداری

 


خانم فرویزی

 
 


مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

 

آقای دکتر اسماعیلی


 
 


 


 

سرپرست گروه عمران


 

آقای دکتر سجودی زاده


 
 

سرپرست گروه طراحی صنعتی


 

آقای حسن پور


 
 

سرپرست گروه زیست شناسی


 

آقای دکتر اتحاد


 
 

سرپرست گروه نمایش

 

معاون سرپرست گروه نمایش 

آقای عبدالهی


خانم پناهی 
 

سرپرست گروه روانشناسیخانم دکتر فاروقی
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.