ردیف

نام فرم

دانلود

1

معرفی به استاد

Docx

PDF

Jpeg

2

درخواست تک‌نمره

Docx

PDF

Jpeg

3

بررسی مشکلات آموزشی 

Docx

PDF

Jpeg_1 , Jpeg_2

4

درخواست مرخصی تحصیلی 

Docx

PDF

Jpeg

5

 تقاضای اولیه مهمان و انتقال

 Docx

PDF 

Jpeg

6

کمیسیون موارد خاص 

 Docx

 PDF

Jpeg

7

 معادلسازی دروس

 Docx

 PDF

Jpeg

8

درخواست انصراف از تحصیل 

 Docx

PDF 

Jpeg

9

 تجديد نظر

 Docx

PDF 

Jpeg

10

درخواست کارآموزي 

 Docx

 PDF

Jpeg

11

اعلام نمره به آموزش

Docx

PDF

Jpeg

12

تسویه حساب

Docx

PDF

Jpeg

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.