ترم بندی کارشناسی ارشد بازیگری

 

ترم اول

واحد

ترم دوم

واحد

ترم سوم

واحد

ترم چهارم

واحد

نظریه های بازیگری در قرن بیستم 1

2

نظریه های بازیگری در قرن بیستم 2

2

فنون بازیگری 3

2

پایان نامه

6

فنون بازیگری 1

2

فنون بازیگری 2

2

بازیگری به شیوه بیومکانیک

2

 

 

روانشناسی شخصیت

2

بداهه سازی2

2

حکمت هنر اسلامی

2

 

 

جامعه شناسی تئاتر

2

تحلیل نمایشنامه های کلاسیک

2

بازیگری شیوه (متداکتینگ)

2

 

 

 

 

بازیگری در سینما

2

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.