دانشکده فنی، مهندسی
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


 1. لیست رشته‌ها

 2. گروه‌های آموزشی

 3. ترم‌بندی رشته‌ها

 4. برنامه هفتگی کلاس‌هاترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - تبدیل انرژی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - تبدیل انرژی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - طراحی کاربردی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - طراحی کاربردی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - مکاترونیک


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مکانیک - مکاترونیک

ترم‌بندی کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک


ترم‌بندی کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک

ترم‌بندی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد شبکه‌های کامپیوتری


ترم‌بندی کارشناسی ارشد شبکه‌های کامپیوتری

ترم‌بندی کارشناسی ارشد عمران - سازه


ترم‌بندی کارشناسی ارشد عمران - سازه

ترم‌بندی کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت


ترم‌بندی کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت

ترم‌بندی رشته کارشناسی کامپیوتر ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی کامپیوتر ورودی 1400 و به بعد
نیم‌سال اول
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730021 مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی 4 0 تخصصی - -
21730023 ریاضیات گسسته 3 0 تخصصی - ریاضی عمومی 1 ، مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
21710001 ریاضی عمومی 1 3 0 پایه - -
21710003 فیزیک 1 3 0 پایه - -
- دروس عمومی 5 1 عمومی - -
جمع 19
نیم‌سال دوم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730022 برنامه‌سازی پیشرفته 3 0 تخصصی مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی -
21730029 مدارهای منطقی 3 0 تخصصی مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی -
21710002 ریاضی عمومی 2 3 0 پایه ریاضی عمومی 1 -
21710015 فیزیک 2 3 0 پایه فیزیک 1 -
21710017 کارگاه کامپیوتر 0 1 پایه - -
- دروس عمومی 5 0 عمومی - -
جمع 18
نیم‌سال سوم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730024 ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها 3 0 تخصصی برنامه‌سازی پیشرفته ریاضیات گسسته
21730032 معماری کامپیوتر 3 0 تخصصی مدارهای منطقی -
21730030 آزمایشگاه مدارمنطقی 0 1 تخصصی مدارهای منطقی -
21730025 زبان تخصصی 2 0 تخصصی زبان عمومی -
21710005 آمار و احتمالات مهندسی 3 0 پایه ریاضی عمومی 2 -
21710016 معادلات دیفرانسیل 3 0 پایه - ریاضی عمومی 2
- دروس عمومی 2 1 عمومی - -
جمع 18
نیم‌سال چهارم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21740016 تحلیل و طراحی سیستم‌ها 3 0 اختیاری - سیستم عامل
21730037 طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال 3 0 تخصصی معماری کامپیوتر -
21730036 طراحی الگوریتم‌ها 3 0 تخصصی ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها + آمار و احتمالات مهندسی -
21730026 مدارهای الکتریکی 3 0 تخصصی فیزیک 2 معادلات دیفرانسیل
21730031 ریاضیات مهندسی 3 0 تخصصی ریاضی عمومی 2 + معادلات دیفرانسیل -
21730034 سیستم‌های عامل 3 0 تخصصی معماری کامپیوتر + ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها آزمایشگاه سیستم‌های عامل
- دروس عمومی 2 0 عمومی - -
جمع 20
نیم‌سال پنجم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730038 آز- سیستم‌های عامل 0 1 تخصصی - سیستم‌های عامل
21730043 هوش مصنوعی 3 0 تخصصی برنامه‌سازی پیشرفته -
21740004 الکترونیک دیجیتال 3 0 اختیاری مدارهای الکتریکی -
21730041 نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها 3 0 تخصصی ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها -
21740034 گرافیک کامپیوتری 3 0 اختیاری برنامه سازی پیشرفته -
21740021 اصول طراحی پایگاه داده‌ها 3 0 اختیاری - سیستم‌های عامل
21730027 آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری 0 1 تخصصی مدارهای الکتریکی -
- دروس عمومی 2 0 عمومی - -
جمع 19
نیم‌سال ششم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730039 شبکه‌های کامپیوتری 3 0 تخصصی سیستم‌های عامل -
21730040 سیگنال‌ها و سیستم‌ها 3 0 تخصصی ریاضیات مهندسی -
21740017 مهندسی نرم‌افزار 3 0 اختیاری تحلیل و طراحی سیستم‌ها -
21740014 اقتصاد مهندسی 3 0 اختیاری - -
21730033 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 0 1 تخصصی معماری کامپیوتر + آزمایشگاه مدارهای منطقی -
21740039 مبانی کارآفرینی 2 0 اختیاری - -
- دروس عمومی 4 0 عمومی - -
جمع 19
نیم‌سال هفتم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21740019 مهندسی اینترنت 3 0 اختیاری برنامه‌سازی پیشرفته شبکه‌های کامپیوتری
21730042 آز - شبکه‌های کامپیوتری 0 1 تخصصی شبکه‌های کامپیوتری -
21730028 روش پژوهش و ارائه 2 0 تخصصی زبان تخصصی -
21740012 مبانی رایانش توزیع‌شده 3 0 اختیاری سیستم‌های عامل -
21740015 مبانی فناوری اطلاعات 3 0 اختیاری - -
21730047 کارآموزی 0 3 تخصصی بعد از 80 واحد - 320 ساعت -
- دروس عمومی 2 0 عمومی - -
جمع 17
نیم‌سال هشتم
کد دروس نام دروس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
ن ع
21730035 طراحی کامپایلر و زبان‌های برنامه‌نویسی 3 0 تخصصی ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها -
21730044 مبانی رایانش امن 3 0 تخصصی شبکه‌های کامپیوتری -
21730045 مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات 3 0 تخصصی بعد از 80 واحد -
21730046 سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ 3 0 تخصصی سیستم‌های عامل -
21730007 پروژه 0 3 تخصصی بعد از 100 واحد -
جمع 15
جدول سایر دروس اختیاری
کد دروس نام درس تعداد واحد پیشنیاز
21740005 سیستم‌های کنترل خطی 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها
21740011 مبانی سامانه‌های چندرسانه‌ای 3 آمار و احتمالات مهندسی
نکته: دروس اختیاری با نظر گروه می‌توانند با دروس دیگر جایگزین گردند.

تعداد کل واحد 142
تعداد واحد لازم دروس عمومی 24
تعداد واحد لازم دروس پایه 19
تعداد واحد لازم دروس تخصصی الزامی 67
تعداد واحد لازم دروس تخصصی اختیاری 29
پروژه 3
کارآموزی 3 واحد بدون احتساب در واحد و معدل  لیست دروس عمومی

 • اندیشه اسلامی 1
 • اندیشه اسلامی 2
 • فارسی عمومی
 • زبان عمومی
 • آشنایی با قانون اساسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن
 • آیین زندگی
 • تربیت بدنی 1
 • ورزش (جایگزین تربیت بدنی 2)
 • تفسیر موضوعی
 • دانش خانواده
 • دفاع مقدس  ← قابل توجه دانشجویان گرامی

 1. حداکثر تعداد واحدهای انتخابی در هر نیم‌سال تحصیلی 20 واحد می‌باشد، در صورت مشروطی تعداد واحد انتخابی به 12 واحد کاهش خواهد یافت.
 2. دانشجویان درهیچ شرایطی مجاز به انتخاب کمتر از 12 واحد نمی‌باشند درصورت انتخاب کمتر حتماً به واحد آموزش مراجعه نمایند.
 3. دروس عملی در ایام حذف و اضافه قابل حذف نیستند.
 4. دروس عملی قابل حذف اضطراری نیستند.
 5. دانشجو در زمان انتخاب واحد، ملزم به رعایت پیشنیاز دروس می‌باشد.

ترم‌بندی رشته کارشناسی کامپیوتر ورودی تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی کامپیوتر ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی انرژی ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی انرژی ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی انرژی ورودی تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی انرژی ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی برق ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی برق ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی برق (جدید)


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی برق (جدید)

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی عمران ورودی تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی عمران ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی عمران ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی عمران ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کاردانی پیوسته معماری ورودی 1398 و به بعد


ترم‌بندی رشته کاردانی پیوسته معماری ورودی 1398 و به بعد

ترم‌بندی کارشناسی معماری ورودی 1392 به بعد


ترم‌بندی کارشناسی معماری ورودی 1392 به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی معماری ورودی 1396 به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی مهندسی معماری ورودی 1396 به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1392 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1392 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی تا 1399


ترم‌بندی کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته مهندسی مکانیک ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته مهندسی مکانیک ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کاردانی پیوسته نقشه‌کشی معماری ورودی تا 1397


ترم‌بندی رشته کاردانی پیوسته نقشه‌کشی معماری ورودی تا 1397


UCNA