دانشکده علوم پایه
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


  1. لیست رشته‌ها

  2. گروه‌های آموزشی

  3. ترم‌بندی رشته‌ها

  4. برنامه هفتگی کلاس‌هاترم‌بندی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


ترم‌بندی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ترم‌بندی علوم ورزشی


ترم‌بندی علوم ورزشی

ترم‌بندی رشته کارشناسی میکروبیولوژی


ترم‌بندی رشته کارشناسی میکروبیولوژی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد سلولی مولکولی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد سلولی مولکولی

ترم‌بندی رشته کارشناسی زیست شناسی از ورودی مهر 1401


ترم‌بندی رشته کارشناسی زیست شناسی از ورودی مهر 1401

ترم‌بندی رشته کارشناسی میکروبیولوژی از ورودی 1401 به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی میکروبیولوژی از ورودی 1401 به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی


ترم‌بندی رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

UCNA