اطلاعیه ارزشیابی و کارت آزمونبخش ارزشیابی دروس اساتید از طریق وب سایت موسسه از تاریخ 1403/02/25 تا تاریخ 1403/03/25 فعال خواهد بود. لذا ضروری است در زمان‌های ذکر شده با مراجعه به سایت نسبت به انجام مراحل ارزشیابی اقدام شود، کارت ورود به جلسه امتحانی پس از انجام ارزشیابی قابل روئیت و پرینت خواهد بود. لازم به ذکر است دانشجویانی که به دلیل بدهی مالی غیرفعال شده‌اند قادر به انجام این فرآیند نخواهند بود، از آنجا که شماره صندلی دانشجو در هر یک از امتحانات بر روی کارت آزمون مشخص می شود لذا مقتضی است جهت تعیین تکلیف مالی در اسرع وقت به امور مالی مراجعه نمایند.


تذکر مهم: به همراه داشتن کارت آزمون در کلیه امتحانات دانشجو الزامی است.نحوه انجام کار:اداره امتحانات و ارزشیابی
UCNA


UCNA