اخطار دوم - تعیین وضعیت دانشجویان کارشناسی‌ارشد (ورودی 400 و 401) در 14022مقتضی است دانشجویان مشروحه ذیل جهت تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی خود تا مورخ 1403/02/13 اقدام نمایند در غیراینصورت دانشجوی انصرافی محسوب خواهند شد.


نام

شماره دانشجویی

علیرضا دادخواه

400084108

ویدا قلی نژاد

400084113

محمد مرادی

400084117

میترا زارع

400146112

سلمان شاهیان

400146115

سپیده قربانی

400146122

شیما موسوی

400146129

سعید فیروزی

400147105

نسیم میرعبدالهی

400147107

آمنه بهبودی

400153107

محمدرضا اطهر

400153253

رامین رضائی

400161121

لمیرا شهبازی

400161124

مرتضی علی پور

400161126

فائزه فرامرزی

400161128

سپیده سعادت پور

400161130

فرزاد کلیبری

400161137

اعظم مددی

400161141

بهزادحلاج

400163108

احمد گنجه

400207117

نصراله ناظم

400207256

آرزو شامی

400401116

معصومه فرشاد

400401121

هاجر کاظمی پور

400401123

جواد موسوی

400401127

الهام لنگی

400703107

مجید زلفی نژاد

400753102

حیدر محمودی

400753104

هما علی نژاد

400811134

محمدرضا اربابی

400812102

نیکی آقا میربها

400812104

امیرحسین محمدی

400812136

هانیه امینی مهر

400902105

ساره برجسته

400902110

ابوالفضل رنجی

400902120

رضا سلمانی

400902123

بهروز شریفی

400902125

فاطمه مروت زاده

400902141

توحید مهاجری

400902143

کمال واحدی

400902150

میثم آذری

400902151

مهدی باقری

400904105

مهدیه خوش نیت

400904116

نیما عماد

400904130

فریبا قاسمی

400904135

زهرا پورنامور

401111109

یاشار اروجعلی

401146102

سمیه سیمین

401146106

مرتضی ممقانی

401146111

مهسا ناجی

401146113

سعید جهانگیری

401401106

فرناز نوائی

401401124

سهند خیری

401401128

مریم حسن زاده

401703102

علی رجبی

401703105

بهزاد طاهری

401703108

بابک کریم پور

401703110

اعظم محرمی

401703111


تحصیلات تکمیلی
UCNA


UCNA