قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 1402با توجه به آیین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می بایست تا قبل از انتحاب واحد ترم سوم(3) استاد راهنما و پروپوزال خود را به تصویب رساند. لذا کلیه دانشجویان که نسبت به انتخاب واحد ترم 2 خود اقدام نموده اند از مورخ 05/02/1403 در سامانه پایان نامه ها فعال خواهند شد و مقتضی است نسبت به انجام مراحل کار پایان نامه طبق جدول زیر اقدام نمایند.


ردیف مراحل کار
1 ورود به سامانه پایان‌نامه
2 ثبت موضوع و انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو
3 بررسی و تایید موضوعات توسط گروه
4 ثبت پروپوزال توسط دانشجو
5 بررسی و تصویب پروپوزال در شورای گروه
6 تصویب شورای پژوهشی و تخصیص کد پایان‌نامه - این قسمت پس از انتخاب واحد ترم 3 توسط دانشجو (هفته سوم مرداد ماه : ایام انتخاب واحد) و تایید مالی قابل تصویب توسط کارشناس مربوطه خواهد بود.
راهنمای استفاده از پایان‌نامه

تحصیلات تکمیلی
UCNA


UCNA