اطلاعیه تمدید پایان‌نامه پس از مجوز کمیسیون موارد خاصبا توجه به صدور مجوز از کمیسیون موارد خاص، مقتضی است دانشجویان مشروحه ذیل جهت تمدید پایان نامه تا مورخ 1403/01/30 اقدام نمایند.


ردیف شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی
1 399084213 زهرا زارعی
2 399207208 مسعود خدایاری
3 399111210 مائده کاظم‌زاده
4 399111101 زهرا ابدالو
5 399902109 مهسا امیدی
6 399811142 حمیدرضا کرد
7 399903113 امیر پیرسمساری
8 399111209 حکیمه قندیل
9 399812101 احسان احمدی
10 399704210 جواد پیرزاپور
11 399163103 نسرین قربانی
12 399812148 سمیرا نیک‌وند
13 399812124 نسترن صفری
14 399703104 رضا شاه‌قاسمی
15 399146205 کمیل سبزعلی‌زاده
16 399084212 حامد ذوالقدری
17 399163205 ندا کریم‌زاده
18 399704110 ذبیح‌اله ثروتی
19 399207218 علی‌اکبر وفائی
20 399111202 پریسا بیمقدار
21 399401111 فاطمه عباسی
22 399146206 مهدیه صدرخانی
23 399146112 مهناز رضوی
24 398902131 افسانه شادی
25 399146101 آنیسا اصلانی
26 399161124 نفیس سینائی
27 399903111 حامد پاکزاد

اداره آموزش
UCNA


UCNA