قابل توجه کلیه دانشجویان محترمبخش ارزشیابی دروس اساتید از طریق وب سایت موسسه از تاریخ 1402/09/25 تا تاریخ 1402/10/17 فعال خواهد بود. لذا ضروری است در زمان‌های ذکر شده با مراجعه به سایت نسبت به انجام مراحل ارزشیابی اقدام شود، کارت ورود به جلسه امتحانی پس از انجام ارزشیابی قابل رویت و پرینت خواهد بود. الزم به ذکر است دانشجویانی که به دلیل بدهی مالی غیرفعال شده‌اند قادر به انجام این فرآیند نخواهند بود لذا مقتضی است جهت تعیین تکلیف مالی در اسرع وقت به امور مالی مراجعه نمایند.

← تذکر مهم: به همراه داشتن کارت آزمون در کلیه امتحانات دانشجو الزامی است

اداره امتحانات و ارزشیابی
UCNA


UCNA