دکتر میلانی

ریاست دانشگاه
« دکتر میلانی »


سال و محل اخذ مدارك تحصیلی :


مرتبه علمی و وضعیت استخدامی :


تدریس در مقطع كارشناسی:


تدریس در مقطع تحصیلات تكمیلی:


ثبت اختراع :

 1. Dispersive Liquid – Liquid Microextraction (DLLME) 2008

فعالیت‌های شاخص علمی/پژوهشی :


انتشار كتاب :

 ردیف  عنوان كتاب نوع كتاب تاریخ انتشار نام ناشر نام همكاران
1 اصول روش‌های الكتروشیمی تجزیه‌ای ترجمه 1377 انتشارات دانشگاه تبریز دكتر جهانبخش رئوف
2 راهنمای تهیه محلول‌های استاندارد ترجمه 1394 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران علی مطهریان

فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی :


راه‌اندازی یا تأسیس و یا فعال‌سازی :

 ردیف  نام مؤسسه یا واحد زمان انجام اسامی همكاران شرح
1 مركز تحقیقات الكتروشیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت ایران 1379 دریافت مجوز اصولی تاسیس مركز در تاریخ 85/02/02 از دفتر گسترش وزارت علوم
2 راه‌اندازی گرایش شیمی تجزیه در مقطع كارشناسی ارشد مهر ماه 1380 دانشكده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
3 دانشكده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1381 دریافت مجوز اصولی تاسیس دانشكده شیمی 80/12/28 از دفتر گسترش وزارت علوم
4 فعال‌سازی پذیرش دانشجو برای گرایش شیمی فیزیك در مقطع كارشناسی ارشد مهرماه 1381 دانشكده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
5 اخذ مجوز راه اندازی مقطع دكتری رشته شیمی 1383 دانشكده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
6 راه‌اندازی گرایش شیمی آلی در مقطع كارشناسی ارشد مهرماه 1385 دكتر محمدرضا نعیمی جمال،
دكتر محمد قربان دكامین
دانشكده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
7 آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی دانشگاه علم و صنعت ایران 1385 دكتر سیدمجید هاشمیان‌زاده تصویب آزمایشگاه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران در تابستان 1385

عناوین مقالات ارائه شده در مجلات:

 1. Mirmohseni, A., Milani, M., & Hassanzadeh, V. (1999). Ion exchange properties of polypyrrole studied by electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM). Polymer international, 48(9), 873-878.
 2. Ahmadi, F., Assadi, Y., Hosseini, S. M., & Rezaee, M. (2006). Determination of organophosphorus pesticides in water samples by single drop microextraction and gas chromatography-flame photometric detector. Journal of Chromatography A, 1101(1-2), 307-312.
 3. Shemirani, F., Rahnama Kozani, R., Reza Jamali, M., Assadi, Y., & Mohammad Reza Milani, S. (2005). Micelle‐Mediated Extraction for Direct Spectrophotometric Determination of Trace Uranium (VI) in Water Samples. Separation Science and technology, 40(12), 2527-2537.
 4. Rezaee, M., Assadi, Y., Hosseini, M. R. M., Aghaee, E., Ahmadi, F., & Berijani, S. (2006). Determination of organic compounds in water using dispersive liquid–liquid microextraction. Journal of Chromatography a, 1116(1-2), 1-9.
 5. Berijani, S., Assadi, Y., Anbia, M., Hosseini, M. R. M., & Aghaee, E. (2006). Dispersive liquid–liquid microextraction combined with gas chromatography-flame photometric detection: very simple, rapid and sensitive method for the determination of organophosphorus pesticides in water. Journal of Chromatography A, 1123(1), 1-9.
 6. F.Shemirani, R.Rahnama Kozani, M.R.Jamali, Y.Assadi, S.M.R.Milani Hosseini, "Colud-point extraction, preconcentration, & spectrophotometric determination of palladium in water samples", Intern. J.Environ. Anal.Chem, Taylor & francis, Vol.86, Issue 14, 1105-1112, 10 Dec (2006). [ISI]
 7. Kozani, R. R., Assadi, Y., Shemirani, F., Hosseini, M. R. M., & Jamali, M. R. (2007). Part-per-trillion determination of chlorobenzenes in water using dispersive liquid–liquid microextraction combined gas chromatography–electron capture detection. Talanta, 72(2), 387-393.
 8. Jamali, M. R., Assadi, Y., Shemirani, F., Hosseini, M. R. M., Kozani, R. R., Masteri-Farahani, M., & Salavati-Niasari, M. (2006). Synthesis of salicylaldehyde-modified mesoporous silica and its application as a new sorbent for separation, preconcentration and determination of uranium by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Analytica chimica acta, 579(1), 68-73.
 9. Jahromi, E. Z., Bidari, A., Assadi, Y., Hosseini, M. R. M., & Jamali, M. R. (2007). Dispersive liquid–liquid microextraction combined with graphite furnace atomic absorption spectrometry: Ultra trace determination of cadmium in water samples. Analytica Chimica Acta, 585(2), 305-311.
 10. Rahnama Kozani, R., Assadi, Y., Shemirani, F., Milani Hosseini, M. R., & Jamali, M. R. (2007). Determination of trihalomethanes in drinking water by dispersive liquid–liquid microextraction then gas chromatography with electron-capture detection. Chromatographia, 66, 81-86.
 11. Bidari, A., Jahromi, E. Z., Assadi, Y., & Hosseini, M. R. M. (2007). Monitoring of selenium in water samples using dispersive liquid–liquid microextraction followed by iridium-modified tube graphite furnace atomic absorption spectrometry. Microchemical Journal, 87(1), 6-12.
 12. Fattahi, N., Assadi, Y., Hosseini, M. R. M., & Jahromi, E. Z. (2007). Determination of chlorophenols in water samples using simultaneous dispersive liquid–liquid microextraction and derivatization followed by gas chromatography-electron-capture detection. Journal of Chromatography A, 1157(1-2), 23-29.
 13. Fattahi, N., Samadi, S., Assadi, Y., & Hosseini, M. R. M. (2007). Solid-phase extraction combined with dispersive liquid–liquid microextraction-ultra preconcentration of chlorophenols in aqueous samples. Journal of chromatography A, 1169(1-2), 63-69.
 14. Naseri, M. T., Hemmatkhah, P., Hosseini, M. R. M., & Assadi, Y. (2008). Combination of dispersive liquid–liquid microextraction with flame atomic absorption spectrometry using microsample introduction for determination of lead in water samples. Analytica chimica acta, 610(1), 135-141.
 15. Rezaei, F., Bidari, A., Birjandi, A. P., Hosseini, M. R. M., & Assadi, Y. (2008). Development of a dispersive liquid–liquid microextraction method for the determination of polychlorinated biphenyls in water. Journal of Hazardous Materials, 158(2-3), 621-627.
 16. Bidari, A., Hemmatkhah, P., Jafarvand, S., Milani Hosseini, M. R., & Assadi, Y. (2008). Selenium analysis in water samples by dispersive liquid-liquid microextraction based on piazselenol formation and GC–ECD. Microchimica Acta, 163, 243-249.
 17. Birjandi, A. P., Bidari, A., Rezaei, F., Hosseini, M. R. M., & Assadi, Y. (2008). Speciation of butyl and phenyltin compounds using dispersive liquid–liquid microextraction and gas chromatography-flame photometric detection. Journal of Chromatography A, 1193(1-2), 19-25.
 18. S.M.R.Milani Hosseini, S.moeinfar, "Development of dispersive liquid-liqiud microxtraction method for analysis of organophosphorus pesticides in tea" Journal of Hazardous Materials, Elsevier, Vol.۱۶۹, Issue ۱-۳, ۳۰ Sep (۲۰۰۹) Pages ۹۰۷-۹۱۱. [ISI]
 19. Shamsipur, M., Najafi, M., Hosseini, M. R. M., & Sharghi, H. (2007). Electrocatalytic reduction of dioxygen at carbon paste electrode modified with a novel cobalt (III) Schiff's base complex. Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis, 19(16), 1661-1667.
 20. Shamsipur, M., Najafi, M., Hosseini, M. M., & Sharghi, H. (2009). Electrocatalytic Behavior of a Carbon Paste Electrode Modified with Iron (III) tetracyanophenylporphyrin Chloride Towards Dioxygen Reduction. Polish Journal of Chemistry, 83(6), 1173-1183.
 21. Jafarvand, S., Bidari, A., Hemmatkhah, P., Hosseini, M. R. M., & Assadi, Y. (2009). Dispersive liquid–liquid microextraction of silver prior to determination by microsample introduction-flame atomic absorption spectrometry. Analytical Letters, 42(14), 2214-2231.
 22. Aghaei, A., Hosseini, M. R. M., & Najafi, M. (2010). A novel capacitive biosensor for cholesterol assay that uses an electropolymerized molecularly imprinted polymer. Electrochimica acta, 55(5), 1503-1508.
 23. Shamsipur, M., Najafi, M., & Hosseini, M. R. M. (2010). Highly improved electrooxidation of glucose at a nickel (II) oxide/multi-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrode. Bioelectrochemistry, 77(2), 120-124.
 24. S.M.R.Milani Hosseini, S.moeinfar, "Development of dispersive liquid-liqiud microxtraction method for analysis of organophosphorus pesticides in tea" Journal of Hazardous Materials, Elsevier, Vol.۱۶۹, Issue ۱-۳, ۳۰ Sep (۲۰۰۹) Pages ۹۰۷-۹۱۱. [ISI]
 25. Hemmatkhah, P., Bidari, A., Jafarvand, S., Milani Hosseini, M. R., & Assadi, Y. (2009). Speciation of chromium in water samples using dispersive liquid–liquid microextraction and flame atomic absorption spectrometry. Microchimica Acta, 166, 69-75.

پایان‌نامه‌های مقطع دكترا :

 ردیف  عنوان پایان‌نامه تاریخ دفاع دانشجو دانشگاه راهنما یا مشاور
١ کاربردهای EQCM در اندازه گیری برخی تركیبات آلی و مطالعه مبادله یون در پلیمرهای هادی ١٣٧٨ ودود حسن زاده نیری تبریز دكتر عبدالرضا میرمحسنی (راهنما)
دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)
دكتر سید محمد مهدی گلابی(مشاور)
دكتر جوانشیر جوزن (مشاور)
٢ استفاده از روش‌های استخراج مایع – مایع همـوژن، اسـتخراج نقطـه ابـری و ســایر روش‌هــای جداســازی در تغلــیظ و انــدازه‌گیــری مقـادیر خیلــی كــم عناصر نقره، كبالت، مس، نیكل، پالادیوم و اورانیوم ١٣٨٥/٦/٢٩ محمد رضا جمالی تهران دكتر فرزانه شمیرانی (راهنما)
دكتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)
دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)
٣ راحی و سـاخت سنسـورهای یـون گـزین پتانسـیومتری بـرای كـاتیون‌هـای لانتانیـدها، عناصــر واسـطه: انــدازه‌گیــری تزریــق در جریــان پنســیلین‌هــا بــا ولتامتری چرخه‌ای عاری سازی كوپل‌شده با تفكیك تبـدیل فوریـه سـریع، پلیمرهای قالب مولكولی: طراحی، سنتز، كاربرد و بهینه‌سـازی شـرایط سـنتز با روش كمومتریكس آزمایش مهر ٨٥ طاهر علیزاده تهران دكتر محمدرضا گنجعلی (راهنما)
دكتر پرویز نوروزی (راهنما)
دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (مشاور)
۴ استفاده از روش های اسـتخراج نقطـه ابـری و میكـرو اسـتخراج مـایع – مـایع پخشی در پیش تغلیظ و اندازه گیـری كـاتیون‌هـای فلـزی (اورانیـوم، نقـره و پالادیوم) و برخی آلاینده های زیست محیطی بهمن ٨٥ ریحانه رهنما كوزانی تهران دكتر فرزانه شمیرانی (راهنما)
دكتر یعقوب اسدی قشلاق (راهنما)
دكتر سید محمد رضا میلانی حسینی (مشاور)
٥ طراحـی و سـاخت حسـگرهای الكتروشـیمیایی بــر پایـه الكترودهـای خمیـر كربن و صفحه – چاپی اصلاح‌شده بـا نـانو ذرات و پلیمرهـای قالـب گیـری شده و اندازه گیری الكتروشیمیایی تركیبات دارویی آرامبخش ١٣٩٥/١٢/١١ علی مطهریان علم و صنعت دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)
٦ اندازه گیری مولكول های آلی در نمونه هـای زیسـتی توسـط حسـگر نـوری فلئورسانی حاوی نتاط كوانتومی اصلاح شده با پلیمر قالب مولكولی ١٣٩٧/١٠/١٠ حمیدرضا احمدپور علم و صنعت دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)
٧ کاربرد نقاط كوانتـومی هسـته/پوسـته بـا پوشـش پلیمرهـای قالـب مولكـولی اپیتوپی برای تهیه حسگر نوری جهت شناسایی و اندازه‌گیـری مـاكروملكول‌ها ١٣٩٨/٢/١١ نصیبه سعیدزاده علم و صنعت دكتر سید محمدرضا میلانی حسینی (راهنما)UCNA