دانشکده علوم انسانی
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


  1. لیست رشته‌ها

  2. گروه‌های آموزشی

  3. ترم‌بندی رشته‌ها

  4. برنامه هفتگی کلاس‌هاترم‌بندی کارشناسی ارشد حسابداری 1400 به بعد


ترم‌بندی کارشناسی ارشد حسابداری 1400 به بعد

ترم‌بندی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ترم‌بندی رشته کاردانی حسابداری ورودی تا 1397


ترم‌بندی رشته کاردانی حسابداری ورودی تا 1397

ترم‌بندی رشته کاردانی حسابداری ورودی 1398 و به بعد


ترم‌بندی رشته کاردانی حسابداری ورودی 1398 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی تا 1396


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی تا 1396

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 1397 تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 1397 تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی تا 1399


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی تا 1399

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی 1400 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی 1400 و به بعد

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - بازاریابی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - بازاریابی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مالی -گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مالی -گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی ورودی تا 1396


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی ورودی تا 1396

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی ورودی 1397 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مترجمی ورودی 1397 و به بعد

ترم‌بندی رشته کاردانی مدیریت


ترم‌بندی رشته کاردانی مدیریت

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی تا 1393


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی تا 1393

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 1394 و به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 1394 و به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

UCNA