دانشکده علوم انسانی
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


  1. لیست رشته‌ها

  2. گروه‌های آموزشی

  3. ترم‌بندی رشته‌ها

  4. برنامه هفتگی کلاس‌هاترم‌بندی کارشناسی ارشد حسابداری 1400 به بعد


ترم‌بندی کارشناسی ارشد حسابداری 1400 به بعد

ترم‌بندی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - بازاریابی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - بازاریابی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد مالی -گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک


ترم‌بندی کارشناسی ارشد مالی -گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
UCNA