تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1403 موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم(ص)

انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی‌های قبل به صورت اینترنتی (نیمسال اول) و تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 21 تا 26 مرداد 1402
معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات تا 30 شهریور 1402
شروع کلاس‌های درسی نیم‌سال اول 1 مهر 1402
زمان حذف و اضافه نیم‌سال اول 8 الی 10 مهر 1402
امتحانات میان ترم نیمه دوم آبان‌ماه 1402
مهلت درخواست حذف تک درس نیم‌سال اول 16 تا 30 آذر 1402
مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد و ژوژمان‌ها و امتحانات دروس عملی نیم‌سال اول 9 تا 14 دی 1402
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزش هفته آخر ترم
پایان کلاس‌های نیم‌سال اول 15 دی 1402
امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول 18 دی الی 4 بهمن 1402
ارسال چکیده پایان‌نامه از طریق سامانه پایان‌نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع تا هفته دوم دی 1402
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیم‌سال اول تا پایان هفته دوم بهمن 1402
مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیم‌سال دوم همزمان با انتخاب واحد نیم‌سال دوم
انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی‌های قبل به صورت اینترنتی (نیم‌سال دوم) 14 الی 18 بهمن 1402
تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 12 الی 18 بهمن 1402
شروع کلاس‌های نیم‌سال دوم 23 بهمن 1402
زمان حذف و اضافه نیم‌سال دوم 9 و 10 اسفند 1402
زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیم‌سال اول 1 تا 10 اسفند 1402
امتحانات میان‌ترم نیمه اول اردیبهشت 1403
زمان ارائه تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته 1 الی 31 اردیبهشت 1403
مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد و ژوژمان‌ها و امتحانات دروس عملی نیم‌سال دوم 20 خرداد الی 25 خرداد 1403
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزشی هفته آخر ترم
پایان کلاس‌های نیم‌سال دوم 21 خرداد 1403
امتحانات پایان‌ترم نیم‌سال دوم 28 خرداد الی 14 تیر 1402
ارسال چکیده پایان‌نامه از طریق سامانه پایان‌نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع تا هفته سوم مرداد 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیم‌سال دوم 23 شهریور 1403
زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیم‌سال دوم تا 15 مرداد 1403
ثبت نام ترم تابستان 1402 27 و 28 تیر 1403
کلاس‌های ترم تابستان 31 تیر الی 1 شهریور 1403
امتحانات ترم تابستان 4 شهریور الی 9 شهریور 1403
تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 4 شهریور الی 8 شهریور 1403
انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیم‌سال اول 1404-1403 20 مرداد الی 25 مرداد 1403

در صورت بروز شرایط خاص مانند همه‌گیری بیماری کرونا، تقویم آموزشی در برخی موارد از جمله کیفیت و زمان شروع کلاس‌های عملی و نیز زمان حذف و اضافه دچار تغییراتی خواهد شد.
tHeadRight

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

tHeadLeft
انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی‌های قبل به صورت اینترنتی (نیم‌سال اول) 22 تا 27 مرداد 1401
تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 22 تا 27 مرداد 1401
معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات تا 31 شهریور 1401
شروع کلاس‌های درسی نیم‌سال اول 27 شهریور 1401
زمان حذف و اضافه نیم‌سال اول 9 و 10 مهر 1401
امتحانات میان ترم نیمه دوم آبان‌ماه 1401
مهلت درخواست حذف تک درس نیم‌سال اول 16 تا 30 آذر 1401
مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد و ژوژمان‌ها و امتحانات دروس عملی نیم‌سال اول 10 تا 16 دی 1401
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزش هفته آخر ترم
پایان کلاس‌های نیم‌سال اول 10 دی 1401
امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول 17 دی الی 4 بهمن 1401
ارسال چکیده پایان‌نامه از طریق سامانه پایان‌نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع تا هفته دوم دی 1401
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیم‌سال اول تا پایان هفته دوم بهمن 1401
مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیم‌سال دوم همزمان با انتخاب واحد نیم‌سال دوم
انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی‌های قبل به صورت اینترنتی (نیم‌سال دوم) 12 الی 18 بهمن 1401
تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 12 الی 18 بهمن 1401
شروع کلاس‌های نیم‌سال دوم 23 بهمن 1401
زمان حذف و اضافه نیم‌سال دوم 3و 4 اسفند1401
زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیم‌سال اول 1تا10 اسفند 1401
امتحانات میان‌ترم نیمه اول اردیبهشت 1402
زمان ارائه تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته 1 الی 31 اردیبهشت 1402
مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد و ژوژمان‌ها و امتحانات دروس عملی نیم‌سال دوم 20 خرداد الی 25 خرداد 1402
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزشی هفته آخر ترم
پایان کلاسهای نیم‌سال دوم 26 خرداد1402
امتحانات پایان‌ترم نیم‌سال دوم 28 خرداد الی 14 تیر1402
ارسال چکیده پایان‌نامه از طریق سامانه پایان‌نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع تا هفته سوم مرداد 1402
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیم‌سال دوم 23 شهریور 1402
زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیم‌سال دوم تا 15 مرداد 1402
ثبت نام ترم تابستان 1402 24 الی 27 تیر 1402
کلاس‌های ترم تابستان 31 تیر الی 2 شهریور 1402
امتحانات ترم تابستان 4 شهریور الی 9 شهریور 1402
تمدید پایان‌نامه کارشناسی ارشد 4 شهریور الی 9 شهریور 1402
انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیم‌سال اول1403-1402 4 شهریور الی 9 شهریور 1402

در صورت بروز شرایط خاص مانند همه‌گیری بیماری کرونا، تقویم آموزشی در برخی موارد از جمله کیفیت و زمان شروع کلاس‌های عملی و نیز زمان حذف و اضافه دچار تغییراتی خواهد شد.
UCNA