جلسات دفاع
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرمزهرا نارنجچی

زهرا نارنجچی

شماره دانشجو: 400161145
ورودی: 400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر خانلاری
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر متوسل
ساعت : 13:00
تاریخ : 1403/02/06


علی حق شناس

علی حق شناس

شماره دانشجو: 400161114
ورودی: 400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر خانلاری
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر متوسل
ساعت : 12:00
تاریخ : 1403/02/06


معصومه نارنجچی

معصومه نارنجچی

شماره دانشجو: 400161144
ورودی: 400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر محمدزاده
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 13:00
تاریخ : 1403/01/29


علی عزتی

علی عزتی

شماره دانشجو: 400904126
ورودی: 400
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر داود احمدیان
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 10:30
تاریخ : 1403/01/26


مجتبی فرید

مجتبی فرید

شماره دانشجو: 400904132
ورودی: 400
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر پایتختی
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 09:00
تاریخ : 1402/12/27


مریم وحید اسمعیلی

مریم وحید اسمعیلی

شماره دانشجو: 39684104
ورودی: 96
رشته: انیمشن
استاد راهنمای اول: دکتر اسلامیان
استاد راهنمای دوم: آقای محسن حسینی اصل
مشاور : _
داور : دکتر فرزاد تقی لر
داور : آقای جلال پیرمرزآباد
ساعت : 12:00
تاریخ : 1402/12/23


سینا عقلمندی

سینا عقلمندی

شماره دانشجو: 400902132
ورودی: 400
رشته: بازرگانی بین المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر اسلامیان
داور : دکتر سنگی پور
ساعت : 11:00
تاریخ : 1402/12/22


مهدی حسین پور

مهدی حسین پور

شماره دانشجو: 400904114
ورودی: 400
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر افشاری
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 13:00
تاریخ : 1402/12/16


شبنم رضوانی نیا

شبنم رضوانی نیا

شماره دانشجو: 400161122
ورودی: 400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر محمد نصیری
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر علی ستاری
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 10:30
تاریخ : 1402/12/13


فاطمه قاسم پور

فاطمه قاسم پور

شماره دانشجو: 400161129
ورودی: 400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر مرتضی خانلاری
استاد راهنمای دوم: _
مشاور : _
داور : دکتر حیدر محمدزاده
داور : دکتر ابراهیم نویدی
ساعت : 08:00
تاریخ : 1402/11/26


فاطمه رحیمی

فاطمه رحیمی

شماره دانشجو: 400401112
ورودی: 400
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر علی جواهر
استاد راهنمای دوم: آقای جلال پیرمرزآباد
مشاور :
داور : دکتر فرزاد تقی لر
داور : آقای سجاد اسعدی
ساعت : 14:00
تاریخ : 1402/11/18


سحر فرزانه مهر

سحر فرزانه مهر

شماره دانشجو: 399146119
ورودی: 99
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر عاصم شعرباف
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر شیوا ولایتی
داور : دکتر حسن ستاری
ساعت : 13:00
تاریخ : 1402/11/18


فرحناز محمدرضائی

فرحناز محمدرضائی

شماره دانشجو: 399084219
ورودی: 99
رشته: انیمیشن
استاد راهنمای اول: دکتر تقی لر
استاد راهنمای دوم: آقای محسن حسینی اصل
مشاور :
داور : آقای جلال پیرمرزآباد
داور : آقای علی چواهر
ساعت : 12:00
تاریخ : 1402/11/18


فاطمه قلی زاده

فاطمه قلی زاده

شماره دانشجو: 398401133
ورودی: 98
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی لر
استاد راهنمای دوم: آقای جواد پیرمرزآباد
مشاور :
داور : آقای جلال پیرمرزآباد
داور : دکتر علی جواهر
ساعت : 10:00
تاریخ : 1402/11/18


امین عبدی

امین عبدی

شماره دانشجو: 399903208
ورودی: 99
رشته: کسب و کار
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر نیکی
داور : آقای دکتر فتاحی
ساعت : 14:00
تاریخ : 1402/11/16


نسیم نجیبی

نسیم نجیبی

شماره دانشجو: 398811114
ورودی: 98
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر سقائیان
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر فرزاد تقی لر
داور : آقای شهرام خدائی
ساعت : 15:00
تاریخ : 1402/11/15


مسعود نیازی

مسعود نیازی

شماره دانشجو: 398811148
ورودی: 98
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر شفیع خواه
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : آقای شهرام خدائی
داور : دکتر فرزاد تقی لر
ساعت : 13:00
تاریخ : 1402/11/15


وحید دواتگر

وحید دواتگر

شماره دانشجو: 399811134
ورودی: 99
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر حسین عبدالهی
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : آقای شهرام خدایی
داور : دکتر فرزاد تقی لر
ساعت : 11:00
تاریخ : 1402/11/15


مریم ایازی

مریم ایازی

شماره دانشجو: 398904106
ورودی: 98
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر ابراهیم نویدی
داور : دکتر حیدر محمدزاده
ساعت : 10:00
تاریخ : 1402/11/15


نعیم زیاد خانی

نعیم زیاد خانی

شماره دانشجو: 398904129
ورودی: 98
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر اسلامیان
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر ابراهیم نویدی
داور : دکتر حیدر محمدزاده
ساعت : 09:00
تاریخ : 1402/11/15


مهدی میدانچی

مهدی میدانچی

شماره دانشجو: 398812143
ورودی: 98
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: دکتر حسین عبدالهی
استاد راهنمای دوم:
مشاور :
داور : دکتر تقی لر
داور : آقای شهرام خدایی
ساعت : 09:00
تاریخ : 1402/11/15
UCNA