جلسات دفاع
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرمامین عبدی

امین عبدی

شماره دانشجو: 399903208
ورودی: 1399
رشته: کسب و کار
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر نیکی
داور: آقای دکتر فتاحی
تاریخ: 1402/11/16
ساعت: 14:00


معصومه ملائی

معصومه ملائی

شماره دانشجو: 399904136
ورودی: 1399
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر مجید افشاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر محمدزاده
داور: دکتر نویدی
تاریخ: 1402/11/11
ساعت: 12:00


مهسا ابرون

مهسا ابرون

شماره دانشجو: 398146101
ورودی: 1398
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر عباس غفاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ولایتی
داور: دکتر نجاری
تاریخ: 1402/11/11
ساعت: 12:00


افشین آقاجانی

افشین آقاجانی

شماره دانشجو: 399704104
ورودی: 1399
رشته: هوش مصنوعی
استاد راهنمای اول: دکتر عوض نقی پور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر نوروزی
داور: دکتر زمینی
تاریخ: 1402/11/11
ساعت: 12:00


شیما نوری

شیما نوری

شماره دانشجو: 399146211
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکترسعید موسوی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکترحسن ستاری
داور: دکتر شیوا ولایتی
تاریخ: 1402/10/26
ساعت: 13:00


آنیا حسن زاده

آنیا حسن زاده

شماره دانشجو: 395146107
ورودی: 1395
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزین حق پرست
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکترشیوا ولایتی
داور: دکتر حسن ستاری
تاریخ: 1402/10/26
ساعت: 12:00


سعید خدابنده

سعید خدابنده

شماره دانشجو: 398904120
ورودی: 1398
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر پایتختی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: خانم فرویزی
تاریخ: 1402/10/20
ساعت: 12:00


جعفر نجفی

جعفر نجفی

شماره دانشجو: 400902146
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین المللی
استاد راهنمای اول: دکتر راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر شهرام میرزائی
تاریخ: 1402/10/19
ساعت: 09:00


مهدی عظیم نژاد

مهدی عظیم نژاد

شماره دانشجو: 400902131
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین المللی
استاد راهنمای اول: دکتر راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر علیرضا بافنده
تاریخ: 1402/10/19
ساعت: 08:00


محمد محمد‌پور

محمد محمد‌پور

شماره دانشجو: 398206134
ورودی: 1398
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکترسیامک بضاعتی
استاد راهنمای دوم: تایید داوران
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم سلامی
داور: دکتر رضا سجودی زاده
تاریخ: 1402/10/18
ساعت: 11:45


محمدهادی جم

محمدهادی جم

شماره دانشجو: 399206112
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر ابراهیم سلامی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر رضا میلانچیان
داور: دکتر رضا سجودی زاده
تاریخ: 1402/10/18
ساعت: 10:30


سعید اژیر

سعید اژیر

شماره دانشجو: 399207202
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر رضا میلانچیان
داور: دکتر سارا سرنج
تاریخ: 1402/10/18
ساعت: 09:45


محمد داورپناهی

محمد داورپناهی

شماره دانشجو: 399207209
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر رضا میلانچیان
داور: دکتر سارا سرنج
تاریخ: 1402/10/18
ساعت: 08:45


زینب ارشدی

زینب ارشدی

شماره دانشجو: 400904102
ورودی: 1400
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر سیدعلی پایتختی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علی ستاری
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/10/17
ساعت: 12:00


فرشته بهاردوست

فرشته بهاردوست

شماره دانشجو: 400704105
ورودی: 1400
رشته: هوش مصنوعی
استاد راهنمای اول: دکتر عوض نقی‌پور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علیرضا لطفیان
داور: دکتر کریم زمینی
تاریخ: 1402/10/13
ساعت: 14:00


مریم باقری

مریم باقری

شماره دانشجو: 399153106
ورودی: 1399
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر الناز موسی نژاد
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر پریا فاروقی
داور: دکتر حسین زاده
داور: دکتر داداشی
تاریخ: 1402/10/13
ساعت: 12:00


حسن هوشمند

حسن هوشمند

شماره دانشجو: 399703211
ورودی: 1399
رشته: شبکه
استاد راهنمای اول: دکتر عوض نقی پور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر کریم زمینی
داور: دکتر علیرضا لطفیان
تاریخ: 1402/10/12
ساعت: 14:00


فردین نوروزی

فردین نوروزی

شماره دانشجو: 399704128
ورودی: 1399
رشته: هوش مصنوعی
استاد راهنمای اول: دکتر عوض نقی پور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر کریم زمینی
داور: دکتر محمدحسین نوروزی
تاریخ: 1402/10/12
ساعت: 12:00


گلچین مولائی

گلچین مولائی

شماره دانشجو: 400904139
ورودی: 1400
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر ابراهیم نویدی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علی ستاری
داور: دکتر حیدر محمدزاده
تاریخ: 1402/10/12
ساعت: 10:00


نیما فرید

نیما فرید

شماره دانشجو: 400902137
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر حکیمه نیکی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی
داور: دکتر هادی اسلامیان
تاریخ: 1402/10/10
ساعت: 08:30


ناهیده تقی زاده

ناهیده تقی زاده

شماره دانشجو: 400153113
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر اکبری نژاد
داور: دکتر فرشی
داور: دکتر داداشی
تاریخ: 1402/10/04
ساعت: 01:30


مهسا کرمی

مهسا کرمی

شماره دانشجو: 400161135
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر ابراهیم نویدی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علی ستاری
داور: دکتر حیدر محمدزاده
تاریخ: 1402/10/03
ساعت: 09:00


سیدرضا قالیبافان

سیدرضا قالیبافان

شماره دانشجو: 399812131
ورودی: 1399
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: آقای امیرعطا جولائی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: آقای مهدی حسین‌پور
داور: آقای داود بنی‌اردلانی
تاریخ:
ساعت:


زینب مهدی اوغلی

زینب مهدی اوغلی

شماره دانشجو: 400207119
ورودی: 1400
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر رضا میلانچیان
داور: دکتر سارا سرنج
تاریخ: 1402/09/27
ساعت: 08/30


محمد داورپناهی

محمد داورپناهی

شماره دانشجو: 399207209
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر رضا میلانچیان
داور: دکتر سارا سرنج
تاریخ:
ساعت:


محمود رضائی

محمود رضائی

شماره دانشجو: 400207253
ورودی: 1400
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر سیامک بضاعتی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور:
داور:
تاریخ:
ساعت:


سیدرضا قالیبافان

سیدرضا قالیبافان

شماره دانشجو: 399812131
ورودی: 1399
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: آقای امیرعطا جولائی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور:
داور:
تاریخ:
ساعت:


شیما نوری

شیما نوری

شماره دانشجو: 399146211
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر سعید موسوی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکترحسن ستاری
داور: دکتر شیوا ولایتی
تاریخ:
ساعت:


بهنام صفیری

بهنام صفیری

شماره دانشجو: 400704112
ورودی: 1400
رشته: هوش مصنوعی
استاد راهنمای اول: دکتر عوض نقی‌پور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر صمد زمینی
داور: دکتر علیرضا لطفیان
تاریخ:
ساعت:


شیما نوری

شیما نوری

شماره دانشجو: 399146211
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکترسعید موسوی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر حسن ستاری
داور: دکتر شیوا ولایتی
تاریخ:
ساعت:


ژاله قربانی

ژاله قربانی

شماره دانشجو: 400161132
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر حسن چناری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر علی ستاری
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/08/04
ساعت: 12:00


امین کاظمی

امین کاظمی

شماره دانشجو: 400902138
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر حکیمه نیکی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علی ستاری
داور: دکترعلیرضا بافنده
تاریخ: 1402/07/26
ساعت: 08:30


علیرضا بدرخانی

علیرضا بدرخانی

شماره دانشجو: 400902108
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر محمدحسین دانشور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شهرام میرزائی
داور: دکتر علی ستاری
تاریخ: 1402/07/18
ساعت: 09:00


سمیرا دهقانی

سمیرا دهقانی

شماره دانشجو: 400161119
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر حسن چناری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: آقای سیامک تقی‌پور
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 10:00


شهرام سرخوش

شهرام سرخوش

شماره دانشجو: 398904130
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر رویا آل‌عمران
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: خانم لیلا فرویزی
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 09:00


نیما نریمان‌پور

نیما نریمان‌پور

شماره دانشجو: 399904210
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: دکتر داود احمدیان
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 08:00


عطا حقی

عطا حقی

شماره دانشجو: 399811114
ورودی: 1399
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصرمطلب‌زاده
داور: دکتر شهرام خدایی
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 16:00


مهدیه عبادی

مهدیه عبادی

شماره دانشجو: 398812126
ورودی: 1398
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: دکتر حامد شفیع‌خواه
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 14:00


مهسا خدابختی

مهسا خدابختی

شماره دانشجو: 399146109
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر عاصم شعرباف
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر رعنا نجاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:45


امیررضا جهاندیده

امیررضا جهاندیده

شماره دانشجو: 399146108
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر حسن ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر رعنا نجاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:00


فائزه تیموری

فائزه تیموری

شماره دانشجو: 398812107
ورودی: 1398
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: دکتر حامد شفیع‌خواه
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:00


الهه محمدزاده

الهه محمدزاده

شماره دانشجو: 398146133
ورودی: 1398
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا پاکدل
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر حسن ستاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 11:00


سامان قنبرزاده

سامان قنبرزاده

شماره دانشجو: 396811120
ورودی: 1396
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر حسین عبداللهی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 10:00


رویا جهانگیری

رویا جهانگیری

شماره دانشجو: 398146113
ورودی: 1398
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا پاکدل
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر حسن ستاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 09:45


سولماز غلام‌اکبر

سولماز غلام‌اکبر

شماره دانشجو: 399153137
ورودی: 1399
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم:
مشاور: آقای سیامک داداشی
داور: دکتر علی‌اصغر فرشی
داور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 09:00


رضا تنومند

رضا تنومند

شماره دانشجو: 399902113
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر علیرضا بافنده
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 13:30


فائزده عبدالهی

فائزده عبدالهی

شماره دانشجو: 399401112
ورودی: 1399
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم: آقای جواد پیرمرزآباد
مشاور:
داور: دکتر علی جواهر
داور: آقای جلال پیرمرزآباد
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 13:00


هانیه فلاح

هانیه فلاح

شماره دانشجو: 398401131
ورودی: 1398
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم: آقای سجاد اسعدی
مشاور:
داور: آقای جواد پیرمرزآباد
داور: دکتر علی جواهر
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 12:00


آرمین محمدپوریان

آرمین محمدپوریان

شماره دانشجو: 400161140
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر علی‌اکبر نونهال
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 10:00


پیمان نامور

پیمان نامور

شماره دانشجو: 400161146
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر یونس نهندی
استاد راهنمای دوم: خانم فرویزی
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: آقای دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


شایان پیرایش

شایان پیرایش

شماره دانشجو: 398902112
ورودی: 1398
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر داود احمدیان
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


بابک مقصودی

بابک مقصودی

شماره دانشجو: 399902143
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شهرام میرزائی
داور: دکترعباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 08:00


آرش پرنلو

آرش پرنلو

شماره دانشجو: 400153110
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: دکتر پریا فاروقی
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


بابک مقصودی

بابک مقصودی

شماره دانشجو: 399902143
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شهرام میرزائی
داور: دکترعباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 08:00


حسن بدلی

حسن بدلی

شماره دانشجو: 400153106
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر پریا فاروقی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/27
ساعت: 08:30


مجتبی علیپور

مجتبی علیپور

شماره دانشجو: 399904128
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 10:00


سپیده فرشی

سپیده فرشی

شماره دانشجو: 398904141
ورودی: 1398
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکترسیدعلی پایتختی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 09:00


مهناز طالبی

مهناز طالبی

شماره دانشجو: 399902128
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علیرضا بافنده
داور: دکتر کوششی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 08:30


احمد رسولی

احمد رسولی

شماره دانشجو: 399902121
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکترشهرام میرزائی
داور: دکتر علیرضا بافنده
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 08:00


مهسا زیوری

مهسا زیوری

شماره دانشجو: 400153126
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی عمومی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم: دکتر میکائیل حسین‌زاده
مشاور:
داور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: آقای سیامک داداشی
تاریخ: 1402/06/22
ساعت: 11:30


آرزو پارسافر

آرزو پارسافر

شماره دانشجو: 400153109
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر پریا فاروقی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 12:00


سولماز مرادی دانا

سولماز مرادی دانا

شماره دانشجو: 400153144
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر میکائیل حسین‌زاده
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 10:30


مهدی جوانشیر

مهدی جوانشیر

شماره دانشجو: 400153115
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر هادی اکبری نژاد
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر پریا فاروقی
داور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 09:00


زهره حسن‌زاده

زهره حسن‌زاده

شماره دانشجو: 399904145
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: دکتر داود احمدیان
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 10:00


بهرام صمدی

بهرام صمدی

شماره دانشجو: 400902129
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین المللی
استاد راهنمای اول: دکتر حکیمه نیکی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر شهرام میرزائی
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 09:00


محمدرضا بهشتی

محمدرضا بهشتی

شماره دانشجو: 399206107
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم سلامی
داور: دکتر رضا میلانچیان
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 09:00
الهه عباسی

الهه عباسی

شماره دانشجو: 399161126
ورودی: 1399
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: آقای سیامک تقی‌پور
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 08:30


نازیلا پورماجد

نازیلا پورماجد

شماره دانشجو: 397904114
ورودی: 1397
رشته: کسب و کار
استاد راهنمای اول: دکتر محمدحسین دانشور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر شهرام میرزائی
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 08:00UCNA