دانشکده علوم هنر
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


  1. لیست رشته‌ها

  2. گروه‌های آموزشی

  3. ترم‌بندی رشته‌ها

  4. برنامه هفتگی کلاس‌هاترم‌بندی کارشناسی ارشد کارگردانی


ترم‌بندی کارشناسی ارشد کارگردانی

ترم‌بندی کارشناسی ارشد طراحی شهری


ترم‌بندی کارشناسی ارشد طراحی شهری

ترم‌بندی کارشناسی ارشد تصویر متحرک


ترم‌بندی کارشناسی ارشد تصویر متحرک

ترم‌بندی کارشناسی ارشد بازیگری


ترم‌بندی کارشناسی ارشد بازیگری

ترم‌بندی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری


ترم‌بندی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

ترم‌بندی کارشناسی ارشد معماری


ترم‌بندی کارشناسی ارشد معماری

ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته تلویزیون و هنرهای دیجیتال (گرایش گرافیک رایانه‌ای)


ترم‌بندی رشته کارشناسی پیوسته تلویزیون و هنرهای دیجیتال (گرایش گرافیک رایانه‌ای)

ترم‌بندی کارشناسی ارتباط تصویری با آیین نامه 93 (ورودی‌های 96 و ماقبل)


ترم‌بندی کارشناسی ارتباط تصویری با آیین نامه 93 (ورودی‌های 96 و ماقبل)

ترم‌بندی رشته کارشناسی ارتباط تصویری طبق آیین نامه 97


ترم‌بندی رشته کارشناسی ارتباط تصویری طبق آیین نامه 97

ترم‌بندی رشته کارشناسی نمایش ورودی 95 به بعد


ترم‌بندی رشته کارشناسی نمایش ورودی 95 به بعد

ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری


ترم‌بندی رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

UCNA