تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

25 الی30 مرداد 99

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا پایان حذف و اضافه

شروع کلاس های عملی حضوری نیمسال اول

1 شهریور  1399

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

29 شهریور 1399

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

9-8 مهر 99

امتحانات میان ترم

هفته آخر آبان

مهلت  در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 1  دی 99

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

12 دی 98

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

20دی الی 4 بهمن

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول

11 بهمن الی 16 بهمن  99

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 1 دی 99

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

15بهمن 99

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

همزمان با انتخاب واحد ترم

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

11 بهمن الی 16 بهمن  99

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

18 بهمن 99

حذف  و اضافه نیمسال دوم

27 -28 بهمن 99

امتحانات میان ترم

هفته آخر فروردین1400

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

تا10 اسفند 99

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت1400

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا  1 خرداد1400

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال دوم

21خرداد 1400

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

25 خرداد الی 9 تیر1400

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 30 خرداد1400

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

تا 25 تیر1400

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم

22 الی 29 مرداد 1400

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

تا 10  مرداد 1400

ثبت نام ترم تابستان

22-25 تیر1400

کلاسهای ترم تابستان

28 تیر الی 30 مرداد1400

امتحانات ترم تاستان

1 تا 6 شهریور 1400

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.