ردیف

نام

نام خانوادگی

آخرين مدرك تحصيلي كاركنان

سمت

1

سیدمحمدصادق

میلانی حسینی

فوق لیسانس

مشاور اجرائی رئیس موسسه

2

نویده

صدرسلفی

لیسانس

مدیر حوزه ریاست ، مدیر منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی

3

یوسف

اصغری

فوق لیسانس

مشاور رئیس- سرپرست حراست-دبیر کمیته انضباطی بدوی

4

محمدحسین

ناجی

فوق لیسانس

مشاور رئیس موسسه

5

محمد حسین

فیض

لیسانس

مسئول امور دانشگاه در تهران

6

محسن

آقازاده

دکتری

سرپرست معاونت دانشجوئی - فرهنگی و

مدیر آموزش و امور دانش آموختگان

7

محمدحسین

نبات دوست باغمیشه

فوق لیسانس

خرانه دار

8

هادی

قدس

فوق لیسانس

مشاور امور فرهنگی

9

مهدی

آقازاده

دیپلم

مسئول امور عمومی - مسئول اموال و انبار

10

صمد

قلعه گر

فوق لیسانس

کارشناس مسئول امور مالی

11

سید فاضل

بلاغی مبین

فوق لیسانس

مدیر امور دانشجویی و مسئول روابط عمومی

12

شعله

تراب

لیسانس

مسئول آموزش تحصیلات تکمیی

13

حوریه

صادق نژاد

لیسانس

مسئول امور دانش آموختگان

14

رویا

قلی پور

لیسانس

کارشناس امور منابع انسانی

15

ثریا

صمدی

فوق لیسانس

رئیس مرکز اطلاع رسانی

16

محبوبه

موسی پور

فوق لیسانس

کارشناس ارشد امور فرهنگی

17

جوانه

رسول زاده

فوق لیسانس

کارشناس امور ثبت نام

18

مرتضی

مختاری

فوق لیسانس

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

19

محمد حسین

باروجی

لیسانس

کارشناس امورمالی

20

میترا

آبرومند آذر

فوق لیسانس

مسئول آموزش گروه هنر

21

بهناز

حسین زاده

لیسانس

کارشناس آموزش گروه فنی و مهندسی

22

هادی

یعقوبی

لیسانس

کارشناس آموزش گروه علوم انسانی

23

میرجواد

سیدکاظمی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاهها

24

رقیه

رضازاده

لیسانس

کارشناس کتابخانه

25

سیده زهرا

فقیه خلجانی

لیسانس

کارشناس دبیرخانه

26

مهدی

ابوالفضلی خسروشاهی

لیسانس

مسئول سایت

27

فاطمه

قاسمی اسفهلان

لیسانس

مسئول ارتباطات

28

امیرعلی

اصغرپور

دیپلم

_

29

حیدر

دخت امیر

دانشجوی لیسانس

مسئول امور خدمات و انتظامات

30

بهناز

حقوقی

زیردیپلم

متصدی اتاق اساتید

31

محمد حسن

علی نژاد صوفیانی

دیپلم

متصدی امور فنی

32

علی

آقامحمدی

دیپلم

آبدارچی

33

لطفعلی

کاظم پور

زیردیپلم

نگهبان

34

محمدرضا

پوررحیم

زیردیپلم

نگهبان

35

صالح

محمد سفید

زیردیپلم

نگهبان

36

رحیم

امینی

زیردیپلم

نگهبان

37

علی

رزاقی

دیپلم

خدمات

38

غلامرضا

مقنی

دیپلم

خدمات

39

عزیز

ایمانی

زیردیپلم

خدمات

40

سعید

ایرانی

دیپلم

راننده

41

حمزه

عبدی

سوم راهنمایی

راننده

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.