معرفی:

اين مديريت مسئولیت تأمين اعتبار، كنترل بودجه، تنظيم حساب درآمدها و كليه پرداخت­هاي هزينه­ اي دانشگاه را بر عهده دارد.

خدمات:

 •  وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزينه­هاي مستمر و غيرمستمر، صدور درخواست و وصول وجه اعتبارات مربوط به هزينه هاي دانشگاه طبق مقررات، ديون و ساير تعهدات دانشگاه بر طبق قوانين و مقررات مربوط
 •  تنظيم حساب درآمدها و هزينه­ها، محاسبات كل و اموال منقول و غير منقول دانشگاه و تهيه گزارش عمليات مالي براي مسئولين ذيربط
 •  نظارت بر كليه حساب­هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي طبق مقررات
 •  تنظيم ونگهداري دفاتر اعتبارات روزانه، كل و معين براي حساب­هاي مستقل بر حسب برنامه­ ها
 •  كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه در چارچوب قوانين و مقررات
 •  رسيدگي به حساب­هاي بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرت بانكي
 •  تأمين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس تخصيص اعتبارات و به ميزان درآمدهاي وصولي قابل مصرف
 • پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته و پرسنل قراردادي و سايرهزينه­ هاي دانشگاه طبق مقررات
 •  تنظيم حساب ماهانه درآمد و هزينه واحدهاي مختلف دانشگاه در دفاتر مربوط
 •  اخذ صورت دريافت­ها، پرداخت هاي روزانه و مدارك مربوط و ثبت ارقام در دفاتر مربوط
 •  تنظيم و نگهداري حساب كل دانشگاه و پي­گيري در جهت تسويه حساب­هاي سنواتي
 •  تطبيق ارقام مندرج در دفاتر اعتبارات با دفاتر معين هزينه
 •  رسيدگي به تنخواه گردان و اسناد هزينه مربوط به آن
 •  حفظ و حراست از دسته چك­ها، اوراق بهادار و اسناد مالي
 •  رسيدگي به اسناد هزينه واحدها و دانشكده ها، حقوق و مزايا، حساب­هاي معوقه بانكي، تسويه حساب هاي مربوط به ديون و تعهدات انجام شده و اموال دانشگاه
 •  برنامه ريزي جهت كنترل اموال، تجهيزات و وسايل، ثبت مشخصات دقيق هر يك، سرشماري به موقع امور مربوط به جابه ­جايي اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذيربط

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.