رشته های تحصیلی مجموعه

گروه‌های فنی و مهندسی

  

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه کامپیوتر و برق

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

دکتر کریم صمد زمینی

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی تکنولوژی مخابرات

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی برق

دکتر کریم صمد زمینی

 

کارشناسی مهندسی انرژی

دکتر کریم صمد زمینی

 

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی


کاردانی مخابرات - ارتباط داده ها ICT

دکتر کریم صمد زمینی


گروه مکانیک و مکاترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

دکتر علیرضا بابائی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

دکتر علیرضا بابائی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

دکتر علیرضا بابائی

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا بابائی

 

کاردانی پیوسته