آموختگان محترمی که تاریخ تسویه حساب آنها بعد از تاریخ 20 بهمن ماه سال 1393 می باشد خواهشمند است لیست پیوستی زیر را جهت اطلاع از صدور دانشنامه کنترل نموده و در صورت مشاهده نام خود، پس از مطالعه شرایط تحویل مدارک روزهای شنبه تا چهارشنبه (هر هفته) از ساعت 8 الی 13 به اداره دانش آموختگان دانشگاه مراجعه فرمایند.

اداره دانش آموختگان

 

نام و نام خانوادگی

نام رشته

مقطع

الهه آخوندزاده

حسابداری

کاردانی

ندا قاسمیان

کارگردانی

کارشناسی

نسرین نیکخو نربین

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

کبری زینالی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

پریسا جمالی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

سینا یک روی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

الهام صدقیان گاوگانی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مجتبی کنگری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

محمد مهدی مولائی بلیلی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مهدیه حسین پور فخاری نام

معماری

کارشناسی ناپیوسته

وحید پیغامی قوزوللو

معماری

کارشناسی ناپیوسته

کیومرث پورحسین

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مینا عربی مهربان

معماری

کارشناسی ناپیوسته

سجاد رشتبر سقای

معماری

کارشناسی ناپیوسته

فرهاد محمودی کامل آباد

معماری

کارشناسی ناپیوسته

علی وفید سرکاری

معماری

کارشناسی ناپیوسته

ساناز افندی پور خیاوی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

فریناز رزبان حقیقی

معماری

کاردانی

سارا جباری کله دره

معماری

کاردانی

مهناز شاهی

معماری

کاردانی

پریسا ارشدی

معماری

کاردانی

سهند فروغی والا

حسابداری

کاردانی

مهسا حسین زاده آرا

ارتباط تصویری

کارشناسی

ملیکا شهرستانهء

ارتباط تصویری

کارشناسی

پیمان موذنی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

پوریا ضیاء منش

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

حسین زال نژاد

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

آرش مرندی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

ندا ایمانزاده کلیبر

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

سپیده عربی اسکوئی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

فائزه نیک خو

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مهرداد قنبری

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مجتبی منتظر بهشت

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مسعود رستمزاده کلیبر

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

نغمه سادات خطیب شهید جلیلی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

نیلوفر کبودین

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

فاطمه کرمی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

مهربان ایمانی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

وحیده سادات سجادی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

روناک سلطانی جانبلاغی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

الناز شهبازی شهرک

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

فرناز هاشمی حشمت مقام

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

علی ناصرزاده ینگجه

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

الناز مصطفائی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

راحله مشهدی منافی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رباب فرضی  زاده دامنجانی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حسین علی خواه شیخ حسن

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حامد عباسی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فاطمه عباسی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

آراسته نوری دخت هراب

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

سمیرا بابائی قاضیجهانی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

اسماعیل عظمی زاده

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

عبداله بک زاده محبوب آباد

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حسن طارمی

کارگردانی

کارشناسی

خدیجه مناف زاده گاوگانی

گرافیک رایانه

کاردانی

معصومه رشیدی نوشهر

گرافیک رایانه

کاردانی

معصومه برومند افسنگره

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

لیلا مرجانی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

شیرین توفیقی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

نرگس خاکزاد تنور آغاج

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

مسعود زمانی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

نسترن تمنا

ارتباط تصویری

کارشناسی

نگین قهرمانی آبش احمدلو

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

گلناز گلمحمدی کردآباد

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رضا نقیب زاده

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

سید محمد سید مسلم زاده

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

محدثه میرزاخانی سیلاب

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

وحیده علی محمدی

کتابداری

کارشناسی

آیسان قلی پور

کتابداری

کارشناسی

بهناز کشوری

کتابداری

کارشناسی

حبیبه علی جانی

کتابداری

کارشناسی

آرش همتی

نقشه کشی

کاردانی

سمیه سخنور

نقشه کشی

کاردانی

وحیده ارقشی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

هانیه پورشیخ علی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

سید محمد انتظاری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

هادی علی میرزالو

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

محمدرضا محمدی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

حسن جباری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

صفیه عبادزاده گلدر

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حامد رسولی

بازیگری

کارشناسی

مهدی فرجی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رضا فغانی نوبری

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

ظريف-فائزههوشيار -قاسمآزادي -مهدينوخيزي سيس-سميهآوازه -خديجهسواره-شيركوتاجداربناب-سحرهمتي-آرشسخنورلاله-سميهعبادزاده گلدر-صفيهآذربرزين نياز-فرهادشهابي-اميرمحمدولي زاده-سعيدكوكبي كرجان-مهديفغاني نوبري-رضافيضي آلمالو-مريمقهرماني آبش احمدلو-نگينمصطفائي-النازگلمحمدي كردآباد-گلنازقيصري-رحيمنوري دخت هراب-آراستهفرضي زاده دامنجاني-ربابعباسي-حامدصيامي-حامدرحيمي حسن بگلو-زهراعلي خواه شيخ حسن-حسينسليمان زاده -اكبرعظيم زاده- اسماعيلجباري-زهراخاكپور-هاديبوداغ -مهساخادم حسيني شيشوان-الههبك زاده محبوب آباد-عبدالهناصرزاده ينگجه-عليحسن نيا-سميهموسائي-حامدآخوندزاده-الههفروغي والا-سهندفتحي آبادي-احداسدي افشرد-كيوانمحمدي-مهديهحسين پور زيوري-رضاابراهيمي ميزاب-حميدجباري-حسنانتظاري-سيدمحمدجعفريان گل آخور-زهرامحمدي-محمدرضاقليزاده آقاميرلو-مرضيهمهرآذردليران-النازصديق نيا-سميهجليلي چوپانلار-مريماسمعيلي نهر-هانيهابراهيم پور-عارفهپاشائي-نادرحاجي عباسي-احددولخاني-مهينعلي ميرزالو-هاديجعفري-شهنازاسماعيلي-مرتضيتقوي زينال- مريمنجفي فر-الهامعلي اقدم-فرشادشهابي خضرلو-سميراسهرابي دلي-مهديطالعي مهرباني-رامينبلندي سادات-سيدفرزادآلي-ميلادفيروزي-ياسرآذري-بهزادنيك نژاد-طاهرنوين بهادر-نگينغفارزاده-اصغريقطين-نغمهوفيدسركاري-عليپاكدل فرد-عليرضاپورصادق-مريمآقازاده سنگ تراش-مسعودزارع طويقون-پريسابارنج-نداشاطرفردوسيان-مهريشفيعي متنق-نسرينترمه-رضاخداياري اسفهلان-ناصررنجگر كرجان-عليرضاماشينچي عباسي-الههارشدي نوساله-پريساعليزاده-الههميراقدسي-ميرمهديكفيل حقي-سارامحبي-وليخسروي نسب-عليسيف جمالي جمال آباد-ياشارجسورخانشان -فرزانهصفرزاده كليبر- آرمانبابائي قاضيجهاني-سميرافرجي-مهديمحمدزاده قزلقيه-رقيهمشهدي منافي-راحلهحاجي زاده انباستق-رقيهاميركواسمي-سميرانهنگي- مهدياحساني زنوز-پيمانحجتي نيا-النازاسدي-فريدهپورشيخ علي-هانيهكلاگر-سميراپورحسن-مرجانرهبر قاضي-بابكعابديني-حميدسياوش نيا - مريمزنده دل -ميلادمحمودي كامل آباد-فرهادفرشبافي تاج شفقي-بهروزبيلان-سعيدبهزادي كلوجه-اصغرسلطاني زين آباد-حامدروشني پردول-سجادرحمتي خواجه-كمالرشتبر سقاي-سجادآسماني-مرتضيجوهري سار-سعيدآبادي فروغ - ميرفرزادفلاحي سراسكانرود-معراجامامي مقدم-مسعودزراعت گر كندولي-مهديمحجل حكم آباد- ياشاربرنا-مجيدافندي پورخياوي-ساناززينالي اقدم-جعفرنيكرو -محسنافروز-اميرپيغامي قوزوللو-وحيدمحمودفقه-ظاهرقنبري-سعيدسيفي نژاد-شيواهلالي-سعيدهراعي فتح آباد-اميرجعفري بيرق-فاطمهپاك طلب-سحرغيبعلي پور-هاديعربي مهربان-ميناپرالك-ليلانصرالهي نوري داريان-شيماشاهي - مهنازجباري كله دره  - سارانظيري ايلخچي - نسترنعربلو-يداللهجهانفر-صنمشهبازي شهرك-النازنيكخونربين-نسرينبستان سرا-ليلاولي پور-هانيهرادمرداسكندر-مريمرونده مايان-ميناابراهيم پور-پريسازينالي-كبريايماني -مهربانكرمي-فاطمهجمالي-پريساسجادي-وحيده ساداتهاشمي حشمت مقام-فرنازاماني-شه پولسلطاني جانبلاغي-روناكاشجعي-سعيدهكبودين-نيلوفربهشتي سولا-سميرااثباتي -سارامقدسي - سولمازاكبري - ساراجمال پور مقدم طيول- نيلوفرصدفي -ترلانصابونچيان -فاطمهموسوي بناب-زهراساداتحميدي -ميرعليفيضي-افسانهقلي زاده-آرشعبادي- پريسااسديان--سميهصدقيان  گاوگاني- الهامدشتي-بابكعزتي كرعليا-رؤيارحيم پور شفائي -مرتضييك روي -سينامحمود نژاد-بهنازخضري مياندوآب-ليلاكنگري-مجتبيملكي-فاطمهسرباز-لالهبهروزنيا-سهيلااورج پورمراغي-مهناضياءمنش -پورياسيدمسلم زاده -سيدمحمدعباس پور مينق-اصغرنقيب زاده -رضادالاني قديم -مريمرستمزاده كليبر- مسعودميرزاخاني سيلاب - محدثهفرامرزي - انيسحيدري قشلاقي-آيسانخاقاني محمدي -سعيدهواعظي-آيسانقنبري-مهردادنيك خو-فائزهعربي اسكوئي-سپيدهايمانزاده كليبر -ندافيروزفر آقائي -محمدراستكار-فهيمهايراني فام-سئوداحاجي زاده -فرشتهاعظمي نوشهر -اكبرفخاري -نجمارزبان حقيقي - فرينازباغبان زاده نوبري -بهاركرنجگر انرجان -آرزومناف زاده  گاوگاني -خديجهرشيدي نوشهر -معصومهاسماعيل زاده -ريحانهخراساني-صنمسعيدي-فرزادچلانداري-فاطمهصاغري-نگاركشوري  ايلخچي -بهنازاسماعيل زاده -مهديعلي محمّدي-وحيدهعلي جاني -حبيبهقلي پور -آيساندربان زاده -فريبابيمقدار ورزقان -پريسامشگيني -فريدمرجاني-ليلاخاكزاد تنور آغاج-نرگسعليزاده -حميدهزماني - مسعودورقائي پايدار-نازنينعبدل پور -شيرينتوفيقي-شيرينمنشي -مصطفياصلاني- ايمانكاظمي اسگنداني - سيده زهرانژاد حسيني نوشهر - افشينطارمي-حسنرسولي-حامدعادلي آذرسعد آباد - سميراهمداني - محمدرضامولائي بليلي-محمدمهديفلسفي - سيده فرنوشقره بگلو -زرين دختساعي - پريسااحمدي آذر مقدم قرا گوني - سحرعباسي - كاوهشفيعي نجد - پريساشهرستانه ء-مليكاجعفري محمدي - سميهپورمحمد انوريان-پرستوجبارزاده برآبي - ستارقاسميان - ندازماني - پريساشوقي ماياني - سميراپناهي سلطان احمدي - اكبرمرادي -هاديخداياري - پريابهشتي وايقان -سميهملارفيع -اميرصادقرسولي-مينادرخشي بناكاخي - حميدهتقي پور -آتوساحقيري ايلخچي-لاچينبهاري - زهرهعباسي-فاطمهحسين زاده آرا-مهساتمنا-نسترنحسين زاده ملا يوسفي- هاديبابا علي - پريساآذري - آذرشادمان مقدم - نداخليلي -مهديمهدیه مبینی راد

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


امین شاکرخرما زرد

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


فرهادزمانی شربیانی

کاردانی علمی کاربردی گرافیک


مصطفی جباری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


ندا محمودی شاهسوار

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


سارا اسدی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


رسول بخشی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


علی  پورآذریخفروزان

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


شهین شهبازی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


علی سالک حسنی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


سمیرا زینالی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


علی ناصرزاده

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


رامین قراجه داغی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


احمد فرجامی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


علی اردبیلچی

کارشناسی مدیریت بازرگانی


هادی روشن دوست

کارشناسی مدیریت بازرگانی


نعیمه عیوض زاده کیهان

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


هیوا مجیدی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


مهدی میرزانژاد قره قیه

کاردانی مدیریت بازرگانی


سعادت قاضی

کارشناسی ارتباط تصویری


عفت عبداللهی هرزه ورز

کاردانی علمی کاربردی گرافیک


فاطمه شکاری تبریزی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


شادی فخری اهر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


محسن مهدی فر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


نازگل بدرنوع بشر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


علی جلیلی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


مینا آقالومحمدرضالو

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


فرشته کاظمی کندجانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


مصطفی مهربان

کارشناسی نمایش-کارگردانی


مهدی علی

کارشناسی نمایش-کارگردانی


مهدی بهاری

کاردانی معماری


رامین وظیفه هروی

کاردانی معماری


جواد عباداله زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


ساناز عباس نژاد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


فرشته صابونچی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


مریم پناهی قلقاپچی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


زهرا رام جو

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


مهسا اسکندری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


نسرین قدیری علمداری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


نیر صفری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


امیر نیک خردکلانکش

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


فرهاد علمی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


آیسان فرزاد فر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


کامل علی پور

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


توحید خجسته زنجناب

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


سریه منصوران تازه کند

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


آذر ساجدی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


نرگس طاهرخانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


هانیه علی لو

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


عبداله آقایان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


داریوش قربانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


وحید محمدمیرزائی صوفیانی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری


ندا افتخاری گاوگانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


سحرصادقپور ترکمپوری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


سیما گل احمدی اویلق

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


الهام میرزائی باویل

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


زهرا زرنشان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


شهربانو فرزانه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


معصومه کاوسی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


شهرزاد بورند

کارشناسی ارتباط تصویری


لیلا کهتری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


ندا پناهی محمدرضالو

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری


فاطمه زارع

کارشناسی مدیریت بازرگانی


آرزو غفاری مجدی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


اعظم باوران بنه کهل

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


زهرا قنبری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


جلال شریف نژاد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


علی نوربخش

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


حمید بهشتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


مهدیه فریق

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


نوید فرتاش نعمتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


مهدی سیف زاده

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


فرزاد کریم نژاد بارانلو

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


بهنام قائمی سفیدان جدید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


محمدرضا یاقوتی

کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی-وطراحی صنعتی


حسین معرفت جدیدی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی


شیوا پورمحسن کهولی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری


نگین سیدشرافت

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


گل نسا عباسی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


پریسا میرسلطانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


میترا آخرتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


بهروز زمانی هره دشت

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


سیف اله مالک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


بهروز نوید چاغرلو

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT


زهرا خدایاری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر


مینا جروقی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار


علیرضا دشتی لله لو

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT


مسعود نیک نام

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT


سینا علی زاده

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


سمیه عظیم زاده اسفنجانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


سیمین سلیمی

کارشناسی ارتباط تصویری


فاطمه قنبری

کارشناسی نمایش-بازیگری


نگین اسدوندی

کارشناسی ارتباط تصویری


رضا غفوری

کارشناسی ارتباط تصویری


یلدا شالفروش شتربانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری


رضا غفاری

کارشناسی ارتباط تصویری


الهه کنعانی

کارشناسی ارتباط تصویری


نگار پور محمود

کارشناسی ارتباط تصویری


امین حاجی اکبری دیزجی

کارشناسی نمایش-بازیگری


میثم محمدی

کارشناسی نمایش-کارگردانی