آیین نامه تشکیل کانونهای دانشجویی
مقدمه:
کانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها وتالشهای خودانگیخته فرهنگی هنری و اجتماعی دانشجویی،حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ازرشهای اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه حاضر که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود،دردانشگاهها فعالیت مینمایند.
  ماده 1- تعاریف و کلیات
کانونهای فرهنگی دانشجویان:
نهادهایی دانشجویی هستند که در قالب ضوابط این آیین نامه در زمینه هایی از قبیل قرآن و عترت، ادبی، فیلم و عکس، موسیقی، هنرها نمایشی، هنرهای تجسمی صنایع دستی، فرهنگ و اندیشه(مطالعات فرهنگی، گفت و گوی تمدنها، ایرانگردی و جهانگردی و ...) و اجتماعی(محیط زیست،آسیبهای اجتماعی، امداد و ...)
فعالیت مینمایند و در این آین نامه به اخنصار کانون نامیده میشوند.
 تبصره 1- تشکل هایی که زمینه فعالیت آنها علمی،صنفی،ورزشی و سیاسی است از شمول این آیین نامه خارج بوده و از این آیین نامه های مربوطه تبعیت مینمایند.
 تبصره2- امکان فعالیت زیر گروههای متعدد با عنوان شاخه کانون به صورت مستقل در هر یک از کانونها و همچنین شاخه های کانونهای فرهنگی در دانشکده های پراکنده و واحدهای تابعه دانشگاهها وجود دارد و کلیه مقررات مربوط به کانونها اعم از موارد مندرج در این آیین نامه و دستورالعملهای تکمیلی آن در شاخه های کانون نیز صادق و لازم الاجراست.
 تبصره3- در صورت استقرار دانشکده هاو واحدهای تابعه یک دانشگاه در شهرهای مجزا، امکان تشکیل کانون بصورت مستقل از مرکز در واحدهای مذکور وجود دارد.
اساسنامه کانون:
مجموعه ایست مکتوب شامل: اهداف ، شرح وظایف، تشکیلات، دستورالعملها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضوابط این آیین نامه و دستورالعملهای تکمیلی آن توسط هیات موسس کانون تدوین میشود.
تبصره- این اساسنامه پس از تایید مدیریت فرهنگی و تصویب در مجمع عمومی کانون، لازم الاجراست.


عضو کانون:
به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطلاق میشود که مطابق این آیین نامه بدون محدودیت به عضویت کانون در می آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعایلت می پردازند. حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت یک کانون 15 نفر می باشد.
مجمع عمومی کانون:
شورایی است متشکل از اعضا کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون و نضارت بر فعالیتهای آنها به طور عادی حداقل سالی یکبار و طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد 3/1 اعضاء کانون، تشکیل میشود. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 1-  در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق العاده، باید حد اکثر دو هفته بعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره 2- تصویب تغییرات اساسنامه با رای 3/2 حاضرین امکانپذیر است و هر گونه اعمال تغییرات توسط مجمع عمومی اساسنامه تایید شده کانون، باید در چارچوب آیین نامه صورت گیرد. در صورتیکه مدیریت فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر با آیین نامه بداند، مکلف است نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه نماید.
 تبصره 3- در صورت تشکیل شورای هماهنگی کانونها، دبیر این شورا می تواند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.
 شورای مرکزی کانون:
شورایی است متشکل از5 نفر از اعضای کانون که مطابق مفاد مندرج در این آیین نامه (ماده 3) به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاستها و اولویتهای مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تعیین می گردد.
شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه:
شورایی است متشکل از دبیران کانونهای فرهنگی دانشگاه و دیبر شورا که ظرف حداکثر 1 ماه پس از ابلاغ نهایی این آیین نامه در صورت وجود حداقل3 کانون در دانشگاه  تشکیل می گردد و از این پس به اختصار  شورای هماهنگی کانونها" نامیده می شود.
  ماده 2- ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون:
حداقل 3 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل 14 واحد درسی را گذرانده (ویژه دوره کاردانی و کارشناسی) و در دو سال گذشته حکم قطعی کمیته انظباطی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت 1 نیمسال یا بیشتر را نداشته باشند، می توانند به عنوان هیات موسس، تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل کانون در یکی از زمینه های مندرج در آیین نامه به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند. اساسنامه پیشنهادی کانون و اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.
مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 20 روز پس از دریافت و ثبت تقاضانامه، نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون و یا اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز وطابق بند (3-2) این آیین نامه اقدام نماید.
 تبصره - در صورت عدم رسیدگی به تقاضانامه تاسیس کانون در مهلت مقرر یا عدم اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز توسط مدیریت فرهنگی، هیات موسس می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت رسیدگی، به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام نماید. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی اعتراض نامه هیات موسس و صدور رای نهایی بصورت کتبی اقدام نماید.
 شرایط صدور مجوز برای کانون به شرح زیر میباشد:
الف) هیات موسس کانون باید واجد شرایط مندرج در بند (1-2) این آیین نامه باشد.
ب) در ساختار پیشنهادی در اساسنامه کانون باید کلیه اجزا و ارکان نظیر اعضاء کانون، مجمع عمومی کانون، شورای مرکزی کانون و دبیر کانون مطابق با مفاد این آیین نامه پیش بینی شود.
ج) در زمینه مورد تقاضا، در همان دانشگاه، کانون یا شاخه کانونی مشابه که با مجوز رسمی مدیریت فرهنگی دانشگاه فعالیت مینماید، وجود نداشته باشد.
  مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی تواند بدون استناد به یکی از موارد مندرج در بند (3-2) این آیین نامه تشکیل و فعالیت کانون را غیر مجاز اعلام کند.
 در صورتی که متقاضیان نسبت به رای صادره توسط مدیریت فرهنگی مطابق این آیین نامه معترض باشند، میتوانند ظرف حداکثر 15 روز پس از دریافت ابلاغ کتبی مدیریت فرهنگی، دفاعیات خود را تسلیم وی نمایند. مدیریت فرهنگی موظف است حداکثر 15 روز پس از دریافت و ثبت اعتراض نامه، کتباً در این خصوص اعلام نظر نهایی نمایند.
چنانچه متقاضیان نسبت به اعلام نظر نهایی معترض باشند میتوانند ظرف حداکثر 15 روز پس از دریافت اعلام کتبی، اعتراض نامه خود را همراه مستندات به شورای فرهنگی دانشگاه تسلیم نمایند. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه با تشکیل جلسه، نسبت به بررسی اعتراض نامه و صدور رای نهایی بصورت مکتوب اقدام نماید. رای شورای فرهنگی در چارچوب این آیین نامه لازم الاجراست.
پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیات موسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اطلاعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری رسمی نموده و ظرف حداکثر 2 ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و برگزاري انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره 1- چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء کانون به حد نصاب تشکیل کانون (15 نفر) نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد.
تبصره 2- کلیه مهلت ها و زمانهای پیش بینی شده در این آیین نامه، تعطیلات نوروز و تابستان را شامل نمیشود.
 ماده 3- شورای مرکزی کانون:
 اعضای شورای مرکزی کانون از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از میان اعضاء رسمی دارای شرایط زیر برای مدت یکسال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می گردند:
الف) حداقل 14 واحد درسی گذرانده باشند.       ( ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی )
ب) تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشند.
ج) در نیمسال قبل از تقاضای عضویت در شورای مرکزی کانون، مشروط نشده باشند.
د) ظرف دو سال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشند.
 در کانونهایی که دارای شاخه کانونی می باشند، هر یک از شاخه ها بصورت جداگانه اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضاء شورای شاخه کانون نموده و اعضاء شوراهای منتخب هر یک از شاخه ها، با برگزاری انتخابات جداگانه، از میان خود شورای مرکزی کانون را انتخاب می نمایند.    
 جلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یکبار با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء تشکیل میشود و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.
تبصره – کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، سیاستها، اولویتها و برنامه های کلی مصوب مجمع عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانونها باشد.
 در اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعضاء شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون انتخاب و به مدیریت فرهنگی معرفی می نمایند. دبیر کانون مسئولیت برنامه ریزی جلسات شورا مرکزی کانون و نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی کانونها را عهده دار میباشد. همچنین مسئولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون بر عهده دبیر آن است.
 ماده 4- شورای هماهنگی کانونها:
در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه مطابق این آیین نامه، مدیر فرهنگی موظف است حداکثر ظرف یکماه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی کانونها، اقدام نمایند. دبیران کانونهای موجود در اولین جلسه این شورا 3 نفر از دانشجویان، فارغ التحصیلان و یا کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی) دانشگاه را که دارای سوابق برجسته و ارزنده ای در حوزه فعالیتهای فرهنگی می باشند به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفی می نمایند و مدیر فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال به سمت دبیر شورای هماهنگی کانونها منصوب میکند.
 وظایف شورای فرهنگی دانشجویان به شرح زیر می باشد:
ایجاد هماهنگی بین کانونهای دانشگاه و برنامه ریزی جهت فعالیتهای مشترک میان کانونهای مختلف دانشگاه
تدوین سیاستها، اولویتها و برنامه های کلی کانونها و تعیین میزان اعتبارات مورد نیاز کانونها و ارائه پیشنهادات به مدیریت فرهنگی دانشگاه
نظارت بر عملکرد کانونها از جهت مطابقت و مصوبات و برنامه های اجرایی با آیین نامه و مقررات کانون و رسیدگی به تخلفات کانونها مطابق این آیین نامه
ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کانونهای دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه
 شورای هماهنگی کانونها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین معتبر است.
 مصوبات شورای هماهنگی کانونها پس از تایید مدیریت فرهنگی دانشگاه لازم الاجراست. مدیریت فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته به دبیر شورا اعلام نمایند. در صورت رد مصوبه ای، دلایل رد باید حداکثر ظرف 15 روز به طور مستند و مستدل به شورای هماهنگی کانونها ارائه شود. پس از بررسیهای لازم در صورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختلاف ارجاع میشود. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 1 ماه رای نهایی را صادر نماید.
 کلیه مکاتبات شورای هماهنگی کانونها با امضای دبیر آن معتبر میباشد.
  ماده 5-   نحوه رسیدگی به تخلفات کانون:
1-5- در صورتی که کانون پایبند به اصول مندرج در آیین نامه کانونها و اساسنامه  مصوب کانون یا مصوبات معتبر کانون نباشد، متخلف شناخته می شود.شورای هماهنگی کانونها مرجع اولیه بررسی و رسیدگی به تخلفات کانونها در چارچوب این آیین نامه میباشد. آراء صادره توسط شورای هماهنگی کانونها پس از تایید مدیریت فرهنگی به عنوان ناظر نهایی آیین نامه لازم الاجراست.
 تبصره 1-  در صورت وجود کمتر از سه کانون در دانشگاه، مدیریت فرهنگی مستقیماً این مسئولیت را عهده دار خواهد شد.
 تبصره 2- در صورت بررسی تخلفات یک کانون در شورای هماهنگی کانونها، دبیر کانون مربوطه فاقد حق رای می باشد.
چنانچه کانون جلسه مجمع عمومی سالانه خود جهت تعیین اعضاء  شورای مرکزی را در موعد مقرر (مندرج در اساسنامه کانون) برگزار نکند، شورای هماهنگی کانونها موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به کانون، حداکثر مدت 2 ماه به شورای مرکزی مهلت دهد تا نسبت به برگزاری انتخابات در مجمع عمومی اقدام نماید. در صورتیکه شورای مرکزی کانون نسبت یه برگزاری مجمع عمومی در مهلت مقرر تعلل نماید، شورای هماهنگی کانونها ضمن تعلیق شورای مرکزی کانون، اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی خواهد نمود.
 در صورتیکه شورای مرکزی کانون در ماه متوالی یا سه ماه غیر متوالی تشکیل جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبی از شورای هماهنگی کانونها، 15 روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام نماید. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر، شورای هماهنگی کانونها ضمن انحلال شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید اقدام کند.
 تبصره – در صورتیکه  شورای مرکزی کانون پس از دریافت اخطار کتبی، در مهلت مقرر تشکیل جلسه دهد، در جایگاه خود ابقاء می شود و در صورت تکرار تخلف شورای هماهنگی کانونها آن را منحل نموده و مطابق بند (3-5) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.
 چنانچه کانون در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه  و مصوبات معتبر خود عمل نکند، دبیر کانون توسط شورای هماهنگی کانونها مورد سوال قرار می گیرد و در صورت موجه نبودن دلایل ارائه شده توسط دبیر، شورای هماهنگی کانونها به کانون اخطار کتبی خواهد داد.
 چنانچه شورای هماهنگی کانونها غیر فعال بودن یک کانون را در طول یک ترم تحصیلی بر اساس ادله ارائه شده موجه نداند، ضمن صدور اخطار کتبی، مدت 2 ماه به شورای مرکزی کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترمیم فعالیتهای کانون اقدام نماید. در غیر اینصورت شورای هماهنگی کانونها ضمن صدور اخطار کتبی دوم به کانون، شورای مرکزی کانون را منحل نموده و مطابق بند (3-5) نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.
 در صورتیکه تعداد اعضاء رسمی کانون از 15 نفر کمتر شود، کانون مهلت دارد در مدت 1 ماه نسبت به ترمیم اعضاء خود اقدام نماید؛ در غیر اینصورت با رای شورای هماهنگی کانونها و تایید مدیریت فرهنگی، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.
 در صورتیکه  کانون در دوره فعالیت یک ساله خود در هر یک از موارد مندرج در بندهای (2-5) تا (5-5) این آیین نامه 3 اخطار مشابه (تخلف موضوع یک بند) یا 5 اخطار غیر مشابه دریافت نماید، با رای شورای هماهنگی کانونها و تایید مدیریت فرهنگی، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.
 تبصره –  مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی تواند بدون استناد به موارد مندرج در یکی از بندهای (6-5) و (7-5) این آیین نامه مجوز فعالیت کانون را لغو نماید.
 ماده 6- ساز و کار مالی و پشتیبانی کانونها:
1مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است کلیه امور اداری، مالی  و پشتیبانی کانونهای موضوع این آیین نامه را به درخواست دبیر شورای هماهنگی کانونها مطابق تشکیلات موجود در مدیریت فرهنگی دانشگاه عهده دار شوند.
 تبصره 1- در صورت امکان، مدیریت فرهنگی می تواند دبیرخانه مستقلی را برای امور کانونها ایجاد نماید و از همکاری کارمندان، کارشناسان و یا دانشجویان دانشگاه جهت انجام امور محوله بهره گیرد.
 تبصره 2- در دانشگاههایی که دانشکده ها و واحدهای تابعه پراکنده آنها دارای کانون یا شاخه کانون می باشد در صورت تقاضا، لازم است اعتبارات و امکانات فهالیت آنها بصورت مستقل تامین گردد.
 لازم است بودجه و اعتبارات مورد نیاز و هزینه های مترتب بر این آیین نامه در بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه پیش بینی و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تامین گردد و مدیریت فرهنگی دانشگاه می تواند در صورت امکان از کمکهای سایر دستگاهها نیز بهره مند شود.
 تبصره – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت سالانه به منظور حمایت از کانونهای فعال، از محل اعتبارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در اختیار مدیریت فرهنگی دانشگاه قرار خواهد داد.
 ماده 7-
اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تفسیر این آیین نامه و تدوین و تصویب دستورالعملهای تکمیلی آن می باشد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و تدوین و تصویب دستورالعملهای تکمیلی آن می باشد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه را در دانشگاهها عهده دار است.
 ماده 8-
کانونهایی که قبل از ابلاغ آیین نامه در دانشگاهها فعال بوده اند موظفند ظرف حداکثر دو ماه وضعیت خود را با مفاد آیین نامه حاضر منطبق نمایند.
 ماده 9-
این آیین نامه در یک مقدمه، 9 ماده، 31 بند و 19 تبصره در تاریخ 14/11/80 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به منظور اجرای قطعی به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابلاغ شد.


                                      آیین نامه تشکیل انجمن های علمی دانشجویان
مقدمه
به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل میشود.
 ماده 1- اهداف
ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان
افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان
شناسای دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی
 ماده 2- ارکان
انجمن های علمی دانشجویی
انجمن علمی دانشجویی مرکب از دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیتهای پژوهشی و فوق برنامه علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.
تبصره: در صورتی که دانشکده با یک نام علمی مشخص شده باشد نظیر دانشکده برق، انجمن صرفاً با نام همان دانشکده تشکیل میشود نظیر: انجمن علمی دانشجویی دانشکده برق و درصورت که دانشکده دارای عنوان کلی نظیر علوم یا فنی و مهندسی و یا علوم انسانی باشد انجمن های علمی دانشجویی با نام گروهها و یا بخشهای آموزشی دانشکده نظیر انجمن علمی دانشجویی  روانشناسی، یا انجمن علمی دانشجویی شیمی و ... تشکیل میشود.
 شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
اعضای انجمن علمی از طریق انجام انتخابات ازمیان اعضای خود 5 تن را با کسب اکثریت نسبی بعنوان شورای مدیریت و 2 تن را به عنوان عضو علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نمایند.
 تبصره 1: شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی از میان اعضای خود یک تن را بعنوان دبیر شورا انتخاب مینماید که بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت خواهد کرد.
 تبصره 2: فراخوان تشکیل انجمنهای علمی، عضویت و انتخاب اعضای شورای مدیریت در اولین دوره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری دانشکده ها صورت می پذیرد.
 شورای دبیران : به منظور نظارت بر فعالیتهای انجمنهای دانشجویی، شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تشکیل میشود.
 تبصره 1: شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی از بین خود یک تن را بعنوان دبیر جلسات انتخاب مینمایند که بر اساس آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت خواهد نمود.
 تبصره 2: به منظور پرهیز از تراکم اعضا و بهره گیری هر چه مناسب تر از جلسات شورای دبیران در دانشگاه ها ی جامع و بزرگ نظیر دانشگاه تهران، در هر دانشکده شورایی برای هماهنگی فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از نمایندگان انجمنهای گروهها یا بخشهای مختلف دانشکده تشکیل میشود و نماینده این شورا جهت شرکت در جلسات شورای دبیران معرفی خواهد شد. بدیهی است در برخی دانشکده های این دانشگاهها که تنها یک گروه وجود دارد، نماینده همان گروه به شورای دبیران معرفی میشود.
  ماده 3- شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی:
معدل کل دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن علمی باید بالاتر از میانگین معدل آن گروه یا دانشکده (با استعلام از گروه آموزشی) باشد.
دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول میتوانند به عضویت انجمنهای علمی درآیند و ادامه عضویت این افراد در نیمسال های بعد منوط به کسب حد نصاب معدل مربوط خواهد بود.
تبصره:دانشجویان سایر رشته ها با موافقت شورای مدیریت میتوانند با احراز شرط بند1-3 در انجمن علمی عضو شوند.
 دبیران انجمنهای علمی و شورای دبیران میتوانند در جلسات خود از اعضای هیات علمی مجرب که علاقمند به همکاری با انجمنهای علمی هستند دعوت بعمل آورند.
 دانش آموختگان ممتاز و یا دانش آموختگانی که قبلاً عضو انجمن بوده اند با پیشنهاد شورای مدیریت و با موافقت شورای دبیران میتوانند در جلسات انجمنهای علمی (بدون حق رای ) حضور یابند.
    ماده 4- شرح وظایف
وظایف انجمن علمی دانشجویی
اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین میشود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضا تشکیل میشود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.
  وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیتهای علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
- برنامه ریزی برای فعالیتهای ادواری و سالانه انجمن
- برقراری ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها
- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی و پیشنهاد همکاری در ایجاد طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
- پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران
- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان
- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش، روابط عمومی ....ونظارت بر عملکرد کمیته ها
- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد
- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی
- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور
- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی –آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها
- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران
 وظایف شورای دبیران
- نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی
- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تامین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها
- تصویب آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران
- بررسی پیشنهادهای انجمن ها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی(موضوع ماده 5 این آیین نامه)
- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمنها
- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه (موضوع ماده 5 این آیین نامه)
- نظارت بر عملکرد انجمن ها بر اساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها   
- نظارت بر عملکرد مالی وهمچنین اموالی که دراختیار انجمنها قرار گرفته است بر اساس گزارشهای واصله ازانجمن ها
- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران (هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی
 ماده 5: حمایت و تشویق فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها
ضروری است دانشگاهها در جهت حمایت عملی و کمک به رشد و توسعه انجمنهای علمی دانشجویی کمیته نظارت و حمایت از معاون دانشجویی و فرهنگی و یا دانشجویی، یکی از مدیران کل حوزه معاونت پژوهشی و دو نماینده از شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه را تشکیل دهد و نظارت بر عملکرد انجمنها و رسیدگی به درخواست های آنها را بر اساس آیین نامه داخلی که تنظیم خواهند نمود در دستور کار خود قرار دهند.
 مصوبات شورای دبیران که برای دانشگاه ایجاد تعهدات مالی مینماید با تایید کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه قابل اجرا میبباشد.
 ماده 6- این آیین نامه در 6 ماده و 17 بند و 5 تبصره در تاریخ 30/7/1378 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی میرسد و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها قابل اجرا است.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.