آیین نامه نشریات دانشگاهی

ماده 1 – تعاريف و كليات

1-1- نشريات دانشگاهي

كليه نشرياتي كه به صورت ادواري، يا گاهنامه با نام ثابت و تاريخ نشر در    زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، هنري، علمي، ادبي، ورزشي و ..... توسط گروه از دانشگاهيان ( دانشجويان و يا اعضاي هيأت علمي‌ )‌ در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع مي شوند نشريات دانشگاهي محسوب    مي گردند.

تبصره : فقط نشريات دانشگاهي كه مجوز انتشار مطابق اين دستورالعمل دريافت  نموده اند مي توانند ويژه نامه هايي به مناسبت هاي مختلف با اطلاع كميته ناظر منتشر نمايند.

2 -1 – كميته ناظر برنشريات دانشگاهي .

كميته ناظر بر نشريات در هر دانشگاه به منظور نظارت بر نشريات دانشگاهي، بررسي درخواست هاي صدور مجوز انتشار، رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي تشكيل مي شود و موظف است بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه نامه هاي كميته مركزي ناظر، نظارت نمايد. كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي در اين دستورالعمل به اختصار كميته ناظر ناميده مي شود.

3-1 – تركيب كميته ناظر :

- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ( رئيس كميته ).

- نماينده تام الاختيار دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

-يك حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه ( بدون حق رأي ).

-  دو نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي دانشگاه.

- سه نفر نماينده از مديران مسئول نشريات موجود در دانشگاه به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاهي دانشگاه كه يك نفر از آنها به عنوان عضو علي البدل بر حسب مورد در جلسات شركت مي كند.

- مدير امور فرهنگي دانشگاه ( دبير كميته ).

    تبصره 1: در دانشگاههايي كه اين كميته براي اولين بار تشكيل مي شود، كميته   مي تواند تا انتخاب كليه اعضاء بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود.

    تبصره 2 : معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس     شيوه نامه مصوب هيأت نظارت مركزي نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام نمايد.

    تبصره 3 : اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يكسال انتخاب مي شوند.

    تبصره 4 : دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مستقر است و تحت رياست دبير كميته ناظر دانشگاه متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر مي باشد.

    تبصره 5 : چنانچه تخلف از سوي يكي از مديران مسئول عضو كميته ناظر سرزده باشد اعضاي علي البدل بجاي آنها در جلسات مذكور شركت خواهند نمود.

4-1- جلسات كميته ناظر با حضور حداقل 5 نفر از اعضاي رسمي و داراي حق رأي، رسمي است و مصوبات آن نيز با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.

5-1-  كميته مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي.

اين كميته كه به اختصار كميته مركزي ناظر ناميده مي شود مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات  تجديد نظر در مورد آراء كميته هاي ناظر دانشگاهها و همچنين مرجع تدوين شيوه نامه هاي اجرايي و تفسير مفاد دستورالعمل حاضر است. دبيرخانه كميته مركزي ناظر در اداره كل امور فرهنگي وزارت متبوع مستقر مي باشد.

    تبصره : مصوبات كميته مركزي ناظر براي كليه كميته هاي ناظر دانشگاهها لازم الاتباع است.

6-1- تركيب كميته مركزي ناظر :

- معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت ( رئيس كميته ).

- مدير كل امور فرهنگي وزارت ( دبير كميته ).

-  معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا نماينده تام الاختيار وي.

- يك نفر حقوقدان به انتخاب معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت ( بدون حق رأي ).

- دو نفر نماينده مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاهي دانشگاههاي كشور بر طبق شيوه نامه مصوب كميته ناظر مركزي.

تبصره 1 : معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت حداكثر يكماه پس از ابلاغ دستورالعمل نسبت به برگزاري انتخابات مربوط به نماينده مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در كميته مركزي ناظر اقدام خواهد كرد.

تبصره 2 : دبير كميته مركزي ناظر موظف است حسب مورد به تشخيص رئيس كميته از كليه اعضاء براي شركت در جلسات دعوت بعمل آورده و دستور جلسه و اطلاعات لازم را براي اعضاء ارسال نمايد.

7-1- جلسات كميته مركزي ناظر با حضور حداقل 4 تن از اعضاي داراي رأي، رسمي است و مصوبات آن با رأي اكثريت حاضران ( داراي حق رأي ) معتبر است.

8-1- كميته مركزي ناظر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت   شكايت هاي واصل شده توسط دبيرخانه به موارد رسيدگي و مراتب را به كميته ناظر دانشگاه منعكس نمايد.

ماده 2 – نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي

1-2- متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي موظف است درخواست كتبي خود را با اعلام مشخصات خود و مدير مسئول، نام نشريه، ترتيب انتشار ( موضوع بند1-1 ) به انضمام تصريح به پايبندي به قانون اساسي، قوانين موضوعه و اين دستورالعمل به دبيرخانه كميته ناظر تحويل نمايد.

تبصره 1 : متقاضي امتياز مي تواند يكي  از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي بوده و يا تشكل، نهاد، انجمن  يا كانون و يا هر شخص حقوقي و قانوني متشكل از گروهي از اعضاي هيأت علمي يا دانشجويان باشد.

تبصره 2 : مدير مسئول نشريات دانشگاهي بايد دانشجو يا عضو هيأت علمي ثابت همان دانشگاه باشد، چنانچه مدير مسئول دانشجو باشد،‌ مديريت وي تنها تا قبل از فراغت از تحصيل در آن دانشگاه قانوني است. همچنين در مورد مدير مسئول عضو هيأت علمي نيز سمت فوق تا زمان عضويت وي در كسوت هيأت علمي دانشگاه مجاز است.

تبصره 3 : دانشجوياني كه در كميته انضباطي دانشگاه سابقه محكوميت قطعي كه منجر به محروميت از يك نيمسال تحصيلي و يا بيشتر، داشته باشند، همچنين هيأت علمي كه سابقه محكوميت قطعي در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي كه منجر به محروميت از تدريس به مدت يك نيمسال تحصيلي و يا بيشتر داشته باشند تا دو سال از تاريخ قطعيت حكم نمي توانند به عنوان مدير مسئول در نشريات دانشگاهي فعاليت نمايند.

تبصره 4 : هيچكس نمي تواند در زمان واحد مدير مسئول بيش از يك نشريه باشد.

2-2- در صورتي كه تقاضا نامه ها ناقص و يا مديران مسئول متقاضي انتشار نشريات فاقد شرايط قانوني مورد استناد اين دستورالعمل باشند كميته ناظر موظف است مراتب را به صورت مكتوب و با استناد به دلايل و مدارك لازم حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت و ثبت درخواست به متقاضيان اعلام نمايد.

3-2 –كميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نشريه، مراتب موافقت خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز به شوراي فرهنگي دانشگاه اعلام نمايد و شوراي مزبور مي بايست حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ ثبت نامه درخواست نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام نمايد.

تبصره : شوراي فرهنگي مي تواند اختيار صدور مجوز را به كميته ناظر دانشگاه تفويض نمايد.

4-2 – در صورتي كه كميته ناظر و يا شوراي فرهنگي مطابق بندهاي (2-2) و (3-2) دستورالعمل اجرايي، ظرف مدت 20 روز نسبت به صدور مجوز و يا اعلام كتبي دلايل عدم موافقت با صدور مجوز اقدام نكنند،‌ متقاضي مي تواند مراتب اعتراض خود را به صورت مكتوب به كميته مركزي اعلام نمايد، در اين صورت رأي كميته مركزي ناظر براي كميته ناظر و شوراي فرهنگي دانشگاه نافذ است.

5-2- مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف است 3 نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه تحويل نمايد.

6-2 – در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت يك سالتحصيلي از زمان صدور مجوز و يا از تاريخ انتشار آخرين شماره نشريه اقدام به انتشار نشريه ننمايد مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط است.

7-2 – صاحب امتياز مي تواند نسبت به انتقال امتياز نشريه به ديگري و يا تغيير مشخصات ذكر شده در فرم درخواست مجوز نشريه اعم از ( مدير مسئول، ‌نام نشريه، ترتيب انتشار و زمينه انتشار ) در صورت موافقت كميته ناظر اقدام نمايد و كميته ناظر موظف است مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را به صورت مكتوب به صاحب امتياز اعلام نمايد.

ماده 3 – حقوق نشريات دانشگاهي

1-3- نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مطروحه در قانون مطبوعات جمهوري اسلامي برخوردار مي باشند از جمله :

1- هيچ مقام دولتي و يا غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطالب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر نشريات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت نمايد.

2- كسب و انتشار اخبار داخل وخارج دانشگاه كه به منظور افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت قانون، حق قانوني نشريات است.

2-3- معاونت هاي دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاهها در چارچوب قوانين و در حدود اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي  حمايت مي نمايد.

ماده 4 –  محتوای مطالب و تصاویر

 نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير به جز در موارد اخلال به مباني اسلامي و حقوق عمومي و خصوصي مطابق ماده 6 قانون مطبوعات آزاد هستند.

ماده 5 – رسيدگي به تخلفات و شكايات

1-5- كميته ناظر موظف است به تخلفات و شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت و ثبت آن در دبيرخانه رسيدگي كرده و رأي خود را صادر نمايد.

2-5- آراي صادره، ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر در كميته مركزي ناظر مي باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم قطعي محسوب مي شود.

3-5- كميته مركزي ناظر موظف است رأي خود را در مورد شكايات مكتوب واصله حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ دريافت شكايات به صورت مكتوب به ذينفع و كميته ناظر دانشگاه ابلاغ نمايد.

4-5- آراي كميته مركزي ناظر قطعي و لازم الاجراء است.

ماده 6 – تخلفات

1-6- هرگاه نشريات دانشجويي مطالبي مشتمل بر توهين، افترا، خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) منتشر نمايد، ذينفع حق دارد پاسخ آن را در ظرف يكماه به صورت مكتوب براي همان نشريه ارسال نمايد و نشريه مزبور موظف است توضيح و يا پاسخ دريافت شده را در اولين شماره كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود در همان صفحه و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است را به رايگان به چاپ برساند، منوط به آن كه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

تبصره 1 : اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب و با توضيحات مجدّدي چاپ نمايد، در اين صورت حق پاسخگويي مجددّ براي معترض باقي است . بديهي است كه درج قسمتي از پاسخ در حكم عدم درج محسوب مي شود و متن پاسخ بايد در يك شماره و بطور كامل درج شود.

تبصره 2 : در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد و يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به كميته ناظر شكايت كند و كميته ناظر در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد نمود و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، كميته ناظر، نشريه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محكوم مي نمايد.

2-6- هرگاه به وسيله نشريات دانشگاهي به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت شود و وقوع جرم توسط كميته ناظر تأييد شود، نشريه به منع انتشار دايم محكوم و مدير مسئول پس از قثطعي شدن حكم تا پايان همان مقطع تحصيلي از حق انتشار نشريه دانشگاهي ديگر محروم خواهد شد.

3-6- درصورت انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي كميته ناظر دانشگاه نشريه را به توقيف از 3 ماه تا يكسال محكوم مي كند و در صورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليه نشريه به منع انتشار دائم محكوم مي شود.

4-6 در موارد تهديد و افشار اسناد محرمانه، ايراه توهين، افترا، هتك حيثيت اشخاص در صورت وجود شاكي خصوصي و اثبات جرم، كميته ناظر نشريه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محكوم مي كند.

تبصره : در مورد نشرياتي كه شيوه انتشار نشريه به صورت گاهنامه يا فصلنامه بوده و فاصله انتشار بيش از يكماه باش داين مجازات به منع انتشار 2 تا 3 شماره تبديل مي شود.

5-6 كميته ناظر مدير مسئول نشريه اي كه تخلف نموده و يا از او شكايت شده است با  ارايه مهلت ده روز جهت اداي توضيحات كتباً دعوت مي نمايد و در صورت عدم حضور غير موجه وي كميته ناظر ميتواند حكم مقتضي را در مورد نشريه صادر نمايد.

6-6- نشرياتي كه براساس حكم كميته ناظر دانشگاه به منع انتشار محكوم شده اند تا زمان قطعي شدن حكم انتشار نشريه با نظر و صلاحديد كميته ناظر دانشگاه مي توانند نشريه خود را منتشر نمايند.

7-6- در صورتي كه نشريه اي بدون رعايت مقررات ماده 2 دستورالعمل اجرايي منتشر شود كميته ناظر نشريه مزبور را به منع انتشار دائم محكم نموده و ناشر آن به مدت يكسال حق انتشار نشريه ديگري را در آن دانشگاه نخواهد داشت و در صورت تكرار، مجازات فوق به 3 سال افزايش مي يابد.

8-6- پرونده نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مشمول مواد 27،26،25،24 قانون مطبوعات باشند براي رسيدگي و برخورد قانوني به كميته انضباطي ارسال مي شوند.

تبصره : در صورتي كه كميته مركزي ناظر حكم توقيف موقت نشريه را تأييد ننمايد كميته ناظر موظف به رفع توقيف از نشريه مي باشد.

9-6- در كليه مواردي كه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي شود كميته ناظر مي تواند مدير مسئول نشريه را جهت تصميم گيري مقتضي به كميته انضباطي معرفي كند و آن كميته در صورت تشخيص مي تواند مراتب را به دادگاههاي مصالحه نيز ارجاع نمايد.

10-6- به كليه نشريات دانشگاهي كه قبل از تصويب اين دستور العمل انتشار مي يابند مدت 3 ماه فرصت داده مي شود تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق نمايند.

ماده 7 دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در 7 ماده و 31 بند و 16 تبصره به تصويب هيأت هاي نظارت مركزي رسيد و پس از ابلاغ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قابل اجراء مي باشد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.