رشته های تحصیلی مجموعه گروه‌های

علوم انسانی 

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

خانم انورحقیقی

خانم رویا رضوی موحد

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

خانم انورحقیقی

خانم رویا رضوی موحد

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

خانم انورحقیقی

خانم رویا رضوی موحد

گروه مدیریت بازرگانی و MBA

کارشناسی ارشد مدیریت MBA- بازاریابی

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

کاردانی مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

گروه حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کارشناسی حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کاردانی حسابداری بازرگانی

خانم لیلا فرویزی

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.