برگزاری جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

جشن فارغ التحصیلی مهرماه 1394

موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم

عکس 1

عکس 2

عکس 3

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

خدمات معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشکده هنر

مسئول آموزش دانشکده هنر

تصویر اول از کارگاه‌های دانشکده هنر

تصویر دوم از کارگاه‌های دانشکده هنر

تصویر اول از پلاتوهای دانشکده هنر

تصویر دوم از پلاتوهای دانشکده هنر

تصویر اول از اجرای نمایش توسط دانشجویان بازیگری

تصویر دوم از اجرای نمایش توسط دانشجویان بازیگری

تصویر سوم از اجرای نمایش توسط دانشجویان بازیگری

تصویر چهارم از اجرای نمایش توسط دانشجویان بازیگری

اسلایدها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

مراسم توجیهی ورودیهای جدید (مهر91)

مهر91-01

مهر91-02

مهر91-03

مهر91-04

مهر91-05

مهر91-06

مهر91-07

مهر91-08

مهر91-09

مهر91-10

جشن سرآغاز تحصیلی ورودیهای جدید (مهر88)

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

تصاویری از جشن سر آغاز ورودیهای جدید

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

جشنواره برگزیدگان دانشجویی

اردوهای دانشجویی

اردوی دانشجویی کوه سلطان

اردوی دانشجویی قلعه ضحاک

اردوی دانشجویی قلعه ضحاک

اردوی دانشجویی آینالو

اردوی دانشجویی

اردوی دانشجویی

اردوهای دانشجویی

اردوی دانشجویی - زیارتی

اردوی دانشجویی - کوهنوردی

مراسم افطاری دانشجویان با مسئولین

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

عکسهایی از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

دانشکده علوم انسانی

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی مهر85 ،بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی مهر85 ،بهمن

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان مهر85 و بهمن84

مراسم فارغ التحصیلی مهر85 ،بهمن

مراسم افطاری دانشجویان با مسئولین

مهر91-03